Strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys)

STRATEGINIAI 2016 METŲ TIKSLAI


DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:

2016 METŲ UŽDUOTYS

  1. Parengti pasiūlymai dėl Nacionalinės jaunimo politikos plėtros 2011-2019 m. programos Tarpinstituciniam priemonių planui 2017-2019 metams.
  2. Optimizuoti įstaigos struktūrą, peržiūrėti ir prireikus atnaujinti struktūrinių padalinių ir pareigybių aprašymus.
  3. Per einamuosius metus užtikrinti įstaigos interneto svetainėje www.jrd.lt pateikiamos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nuolatinį visuomenės informavimą apie įstaigos veiklą.
  4. Per einamuosius metus užtikrinti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausos atlikimą.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:

  1. Užtikrinti darnų įstaigos veiklos planavimą.
  2. Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
  3. Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

PAGRINDINIAI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1. Parengti pasiūlymą dėl regioninės jaunimo politikos.
2. Savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo duomenų analizė.
3. Atnaujintos informacijos apie jaunimo politiką Lietuvoje parengimas ir išleidimas.
4. Įvykdyti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausą.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1. Kontroliuoti kuruojamų padalinių veiklą siekiant tobulinti jų darbo organizavimą ir savalaikį Departamento 2014 m. veiklos plano įgyvendinimą;
2. Parengti ir nustatytu laiku pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinti Departamento 2014 metų veiklos planą, veiklos ataskaitas, užtikrinti kitų su Departamento veiklos organizavimu susijusių dokumentų parengimą;
3. Kontroliuoti ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomų projektų eigą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti projektuose numatyti rezultatai;
4. Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos posėdžių aptarnavimą;
5. Teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei rengiamiems teisės aktų projektams ir planavimo dokumentams dėl jaunimui aktualių klausimų sprendimo, jaunimo temos įtraukimo į planavimo dokumentus.

JRD informacija

Paieška