Skelbimai į laisvas darbo vietas

Ieškome anglų kalbos mokytojo - Projektas „Atrask save“

Ieškome anglų kalbos mokytojo darbui projekte „Atrask save“ Kaune. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 0,2 etato sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą;
 • planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja; 
 • stebi, analizuoja ir vertina mokinių veiklą bei ugdymo rezultatus, laiku atsiskaito už darbo rezultatus;
 • suprantamai ir aiškiai, taisyklinga anglų kalba perteikia ugdymo turinį;
 • kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais siekia ugdymo(si) tikslų;
 • planuoja dalyko ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių individualių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • pasirengia pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoja;
 • tvarko mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;
 • rengia individualias ugdymo(-si) programas;
 • suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus;
 • laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją;
 • vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus, nurodymus.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo arba anglų filologo kvalifikaciją;
 • turėti vienerių metų anglų kalbos mokytojo darbo patirtį;
 • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-anglu-kalbos-mokytojas-02-etato-darbas-pagal-terminuota-ds-kauno-mieste-322;531640.html

 

Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoja ir koordinuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimą.
 • Teikia metodinę pagalbą savanoriškos programos mentoriams, vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriams, savanorius priimančių organizacijų atstovamas.
 • Suveda jaunuolių, nukreiptų į savanorystę, duomenis į savanorių eilę, priskiria jaunuolius mentoriams.
 • Renka, sistemina ir analizuoja mentorių teikiamą informaciją apie jaunuolių atliekamą savanorišką veiklą.
 • Vizituoja savanorišką veiklą koordinuojančias organizacijas, savanorius priimančias organizacijas, teikia joms konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais.
 • Vertina savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų, savanorius priimančių organizacijų, savanorių veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūri, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai.
 • Dalyvauja savanoriškos programos mentorių susitikimuose.
 • Renka duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sistemina, analizuoja ir teikia turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims.
 • Administruoja Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoja Partnerius dėl duomenų, susijusių su savanorystės veikla, pateikimo stebėsenos sistemoje.
 • Vykdo savanorių lankomumo grafikų monitoringą, tikrina savanorių pateikiamus dokumentus (lankomumo grafikus, kelionių suvestines, patirtų išlaidų žurnalus, kt.), organizuoja savanoriams priklausančių kompensacijų gavimą.
 • Laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikia juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugo su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtina dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdo kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-koordinatorius-darbui-su-savanorystes-partneriais-terminuota-darbo-sutartis-2018-09-30-322;531670.html

 

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Darbo krūvis - 0,5 etatas. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002. 

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoti ir koordinuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimą;
 • Teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, projekto koordinatoriams savivaldybėse (telefonu, el. paštu, vizitų metu);
 • Vizituoti partnerius, teikti konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais;
 • Vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūrėti, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;
 • Dalyvauti vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorių susitikimuose;
 • Rinkti duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sisteminti, analizuoti ir teikti turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;
 • Administruoti Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoti Partnerius dėl duomenų pateikimo stebėsenos sistemoje;
 • Laiku ir tinkamai organizuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugoti su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtinti dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdyti kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-atrask-save-socialiniu-programu-koordinatorius-322;525550.html

Paieška