Skelbimai į laisvas darbo vietas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško projekto „JUDAM“ Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių Alytaus, Kauno, Panevėžio ir Vilniaus miestuose!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, 15-29 m. jaunimas (toliau – neaktyvūs NEET). Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems neaktyviems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 1. yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 2. turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 3. auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 4. turi priklausomybes,
 5. pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 6. ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 7. jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 8. imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 9. anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 10. motinystės/tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių atranka Alytaus, Kauno, Panevėžio ir Vilniaus miestuose.

 Atsiųsk mums laišką, jeigu:

 • Nori dirbti su jaunais žmonėmis, kurie patiria įvairius sunkumus.
 • Turi bent 1 m. patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, patirtį dirbant nevyriausybinėje jaunimo ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje.
 • Turi bent 1 m. patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir sunkumus patiriančiais jaunuoliais.
 • Gerai žinai ir sugebi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?

 Pagrindinės funkcijos:

 • Ieškoti neaktyvių NEET jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
 • Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti jų priežiūra.
 • Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.
 • Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.

Taip pat:

 • Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET, gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui – tarpininkauti, motyvuoti.
 • Teikti duomenis stebėsenos sistemai ir ją administruoti.
 • Užtikrinti ryšio palaikymą ir bendradarbiavimą su partneriais.
 • Rengti ir teikti ataskaitas Departamentui.
 • Vykdyti kitas Projekto veiklų koordinatoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

 Ką mes siūlome?

 • Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
 • Darbo vietą Alytaus, Kauno, Panevėžio arba Vilniaus mieste projekto įgyvendinimo metu (24 mėnesiai).
 • Jaunatvišką kolektyvą.
 • Galimybes mokytis.
 • Daug patirties valstybiniame sektoriuje.

Laukiame Tavo laiško su trumpu motyvaciniu laišku ir CV iki  š. m. vasario 19 d. imtinai adresu [email protected]

Jeigu turi daugiau klausimų, kreipkis šiuo telefono numeriu – 8 683 63179

 

Ieškome projekto veiklų koordinatoriaus darbui projekte „JUDAM“ Vilniuje

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. 868363179

Darbo funkcijos:

 • organizuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;
 • užtikrinti Projekte numatytų rodiklių pasiekiamumą ir projekto įgyvendinimą;
 • kontroliuoti ir organizuoti Projekto koordinatorių veiksmus ir skatinti Projekto darbuotojus komandiniam darbui;
 • užtikrinti palankų mikroklimatą komandoje bei darbuotojų motyvacijos kėlimą;
 • organizuoti Projekto darbuotojų susitikimus, atvejų analizes;
 • teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, Projekto koordinatoriams savivaldybėse;
 • užtikrinti tarpžinybinio tinklo palaikymą;
 • dalyvauti organizuojant tiesioginį darbą su NEET dalyviais;
 • dalyvauti darbo grupėse, susijusiose su Projekto įgyvendinimu;
 • analizuoti, kaip vykdomos Projekto veiklos ir informuoti Departamento direktorių apie Projekto įgyvendinimo grafiką;
 • analizuoti kitų šalių patirtis teikiant paslaugas Projekto dalyviams ir diegia pasitvirtinusias praktikas Projekte;
 • užtikrinti dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, pateikimą pagal turimą kompetenciją;
 • tvirtinti dokumentų, siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;užtikrinti visų dokumentų iš partnerių gavimą;
 • vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį;
 • teikti pasiūlymus dėl Projekto veiklų įtraukimo į Departamento metinį veiklų planą bei į kitus planavimo dokumentus;
 • teikti siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų veiklos tobulinimo;
 • vykdyti kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su socialinius sunkumus patiriančiomis grupėmis ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje;
 • gebėti dirbti su komandomis, atpažinti jose vykstančius procesus ir juos valdyti;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-judam-veiklu-koordinatorius-322;567600.html

 

Ieškome projekto vadovo darbui projekte „JUDAM“ Vilniuje

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. 868363719

Darbo funkcijos:

 •  organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;

 •  užtikrina Projekte numatytų rodiklių stebėseną ir Projekto įgyvendinimą;

 •  prižiūri kaip vykdomos Projekto veiklos, tikrina ir atsako už ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Europos socialinio fondo agentūrai (toliau –ESFA) ir kitoms institucijoms apie Projekto įgyvendinimą;

 • vykdo tiesioginį susirašinėjimą ir bendravimą su ESFA;

 • teikia tvirtinti Departamento direktoriui Projekto darbuotojų parengtą projekto dokumentaciją: veiklą grindžiančius dokumentus, informaciją apie įvykdytus pirkimus ir kitą reikalingą informaciją;

 •  planuoja Projekto finansinius srautus ir kontroliuoja Projekto biudžete numatytų lėšų panaudojimo tikslingumą;

 • teikia pastabas viešųjų pirkimų plano projektui, organizuoja viešuosius pirkimus, užtikrina jų stebėseną ir įgyvendinimą;

 • vykdo sutarčių su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais priežiūrą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą;

 • užtikrina visų dokumentų iš Projekto partnerių gavimą bei jų sistemingą kaupimą, teikia pastabas parengtiems dokumentams;

 • užtikrina  mokėjimo prašymų ruošimą, grafike nustatytais terminais teikia mokėjimo prašymui reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu;

 • teikia reikalingą informaciją, dokumentus Projektą administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms;

 • teikia kasmėnesines finansines ir veiklos ataskaitas Departamento direktoriui arba kitoms atskaitingoms įstaigoms;

 •  informuoja Departamento direktorių apie Projekto veiklos plano nukrypimą;

 • pagal kompetenciją koordinuoja kitų Projekto darbuotojų veiklą, prižiūri, kad jų priskirta (-os) veikla (-os) atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;

 • laiku ir tinkamai organizuoja su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusios informacijos/dokumentų rinkimą, rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;

 •  laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti;

 • domisi ir kaupia aktualią informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų administravimą;

 • saugo su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms;

 • tvirtinta dokumentų, susijusių su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;

 • užtikrina Projekto viešinimą;

 • vykdo kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 •  turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 •  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinius projektus;

 •  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;

 •  būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-vadovas-322;564030.html

 

Ieškome anglų kalbos mokytojo - Projektas „Atrask save“

Ieškome anglų kalbos mokytojo darbui projekte „Atrask save“ Kaune. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 0,2 etato sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą;
 • planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja; 
 • stebi, analizuoja ir vertina mokinių veiklą bei ugdymo rezultatus, laiku atsiskaito už darbo rezultatus;
 • suprantamai ir aiškiai, taisyklinga anglų kalba perteikia ugdymo turinį;
 • kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais siekia ugdymo(si) tikslų;
 • planuoja dalyko ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių individualių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • pasirengia pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoja;
 • tvarko mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;
 • rengia individualias ugdymo(-si) programas;
 • suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus;
 • laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją;
 • vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus, nurodymus.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo arba anglų filologo kvalifikaciją;
 • turėti vienerių metų anglų kalbos mokytojo darbo patirtį;
 • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-anglu-kalbos-mokytojas-02-etato-darbas-pagal-terminuota-ds-kauno-mieste-322;531640.html

 

Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoja ir koordinuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimą.
 • Teikia metodinę pagalbą savanoriškos programos mentoriams, vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriams, savanorius priimančių organizacijų atstovamas.
 • Suveda jaunuolių, nukreiptų į savanorystę, duomenis į savanorių eilę, priskiria jaunuolius mentoriams.
 • Renka, sistemina ir analizuoja mentorių teikiamą informaciją apie jaunuolių atliekamą savanorišką veiklą.
 • Vizituoja savanorišką veiklą koordinuojančias organizacijas, savanorius priimančias organizacijas, teikia joms konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais.
 • Vertina savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų, savanorius priimančių organizacijų, savanorių veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūri, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai.
 • Dalyvauja savanoriškos programos mentorių susitikimuose.
 • Renka duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sistemina, analizuoja ir teikia turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims.
 • Administruoja Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoja Partnerius dėl duomenų, susijusių su savanorystės veikla, pateikimo stebėsenos sistemoje.
 • Vykdo savanorių lankomumo grafikų monitoringą, tikrina savanorių pateikiamus dokumentus (lankomumo grafikus, kelionių suvestines, patirtų išlaidų žurnalus, kt.), organizuoja savanoriams priklausančių kompensacijų gavimą.
 • Laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikia juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugo su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtina dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdo kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-koordinatorius-darbui-su-savanorystes-partneriais-terminuota-darbo-sutartis-2018-09-30-322;531670.html

 

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Darbo krūvis - 0,5 etatas. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002. 

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoti ir koordinuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimą;
 • Teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, projekto koordinatoriams savivaldybėse (telefonu, el. paštu, vizitų metu);
 • Vizituoti partnerius, teikti konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais;
 • Vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūrėti, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;
 • Dalyvauti vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorių susitikimuose;
 • Rinkti duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sisteminti, analizuoti ir teikti turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;
 • Administruoti Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoti Partnerius dėl duomenų pateikimo stebėsenos sistemoje;
 • Laiku ir tinkamai organizuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugoti su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtinti dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdyti kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-atrask-save-socialiniu-programu-koordinatorius-322;525550.html

Paieška