Veiklos sritys

Departamento veiklos sritys yra:

 1. Valstybės jaunimo politikos programų ir priemonių rengimas ir įgyvendinimas:
  • programų ir priemonių, skirtų jaunimui (įskaitant Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimą), jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms rengimas ir įgyvendinimas;
  • departamentui priskirtų programų bei kitų priemonėms vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų administravimas ir tvarkymas;
  • valstybės biudžeto lėšų, perduotų departamentui jaunimo politikos programoms vykdyti, paskirstymo ir naudojimo sąmatų, praėjusių metų veiklos ir patvirtintų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo ir naudojimo programų bei sąmatos vykdymo ataskaitų, informacijos apie programų ir kitų jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo rezultatus teikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
  • jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų konkursų organizavimas, šių projektų paraiškų vertinimo ir atrankos atlikimas, lėšų poreikio vertinimas ir teikimas socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliotai administruoti atrinktus projektus ir (ar) programas įstaigai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos priimamų teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos šalių, kitų valstybių patirties įgyvendinant jaunimo politiką analizavimas, pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaiteikimas dėl aktualių programų bei priemonių įgyvendinimo Lietuvoje.
 2. Jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklės Lietuvoje analizė:
  • jaunimo padėties stebėsenos vykdymas: departamentas inicijuoja ir organizuoja tyrimus jaunimo politikos srityje, renka informaciją, statistinius duomenis iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, sistemina ir apibendrina juos bei teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms; kaupia, sistemina ir analizuoja kitų įstaigų ir institucijų atliktus tyrimus, susijusius su jaunimu, bendradarbiauja su tyrėjais ir specialistais, dirbančiais jaunimo politikos srityje;
  • tarpinstitucinės ir tarpsektorinės veiklos vykdymas: departamentas analizuoja jaunimo politikos raidos tendencijas, ryšį su valstybės institucijų bei įstaigų vykdoma politika įvairiose srityse ir teikia apibendrintą, susistemintą informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 3. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos jaunimo politikos srityje koordinavimas:
  • bendradarbiavimas pagal kompetenciją su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, informacijos ir metodinės pagalbos teikimas, jų konsultavimas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  • tarptautinių programų, projektų ir susitarimų įgyvendinimo pagal kompetenciją koordinavimas;
  • metodinės pagalbos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams teikimas, jų informavimas ir konsultavimas.
 4. Kitų pagal kompetenciją priskirtų funkcijų vykdymas:
  • išvadų, pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo teikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
  • Europos Komisijos nustatytų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo Lietuvoje organizavimas ir koordinavimas, rengia ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai jaunimo politikos įgyvendinimo ataskaitas;
  • suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovauja suderintoms Lietuvos pozicijoms jaunimo politikos srityje Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos darbo grupėse, susitikimuose, konferencijose, taip pat Baltijos jūros regiono ekspertinėje jaunimo reikalų darbo grupėje ir tarptautinėse organizacijose;
  • gerosios patirties jaunimo politikos srityje perėmimo iš užsienio šalių ir diegimo Lietuvoje bei gerosios Lietuvos jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims inicijavimas ir įgyvendinimas;
  • visuomenės infomavimas apie jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje, jaunimo politiką, taip pat apie savo veiklą ir vykdo kitas funkcijas.
Paieška