Projektų įgyvendinimo rezultatai

 

Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo konkurso 2019 m. rodikliai:

 • Į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai), su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas (du ir daugiau kartų per veiklos plano įgyvendinimo laikotarpį).
 • Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai).
 • Pareiškėjas savivaldybėje, kurioje projekto teikimo dieną nėra veiklą vykdančio atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės, pradėjo vykdyti veiklas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą.
 • Pareiškėjas vykdo mobilųjį darbą su jaunimu arba darbą su jaunimu gatvėje ne mažiau kaip 3 seniūnijose arba seniūnaitijose, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą.
 • Užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės yra gauta ne mažiau kaip 10 procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą.
 • Užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.
 • Vykdyti darbą su jaunimu gatvėje ne mažiau kaip 6 valandas per savaitę (vidutiniškai 32 valandas per mėnesį) arba mobilųjį darbą su jaunimu tam tikroje konkrečioje su jaunimu sutartoje ir iš anksto žinomoje vietoje reguliariai pastoviu jaunimui žinomu grafiku ne mažiau kaip 1 kartą per dvi savaites.

Konkurso kokybiniai rodikliai:

 • Dalyvauti visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;
 • Viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus;
 • Sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;
 • Organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi.

 

 

  

 

Nr.

Programos pavadinimas

 Vykdytojas

Programos pradžia

Programos pabaiga

Programos statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas

Papildoma informacija

Kiekybiniai

Kokybiniai

1. 

Renkuosi save

Rietavo atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 66

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 7 jaunais žmonėmis.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 6

Dalyvauta departamento organizuotose mokymuose.

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

11 000,00

http://rietavojc.lt/

2.

Jaunimo ritmu

Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 138

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 53 jaunais žmonėmis.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 60 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 0

Dalyvauta departamento organizuotose mokymuose.

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

10 450,00

https://tajc17.wixsite.com/tajc/mobilus-darbas

3.

„Dūzgiame toliau“

Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 51

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 12 jaunų žmonių.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 48 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 0

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

10 999,00

https://www.srspt.eu/?page_id=4533

4.

„Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste II“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 225

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 39jaunų žmonių.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 43,7 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 14

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

11 000,00

https://www.kkljc.lt/struktura-ir-kontaktai/administraciniai-padaliniai/atviros-jaunimo-erdves/

5.

„Kõ Tó? Kõ vakaŕ? 2019“

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 96

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 26 jaunais žmonėmis.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 32 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 8

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

10 450,00

http://www.pakruojomuzika.lt/?page_id=123

6.

Laikas pokyčiams Alytuje II

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 124

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 15 jaunų žmonių.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 37 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 19

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

11 000,00

http://ambc.lt/?page_id=267

7.

Programa „SOFKĖ“ - darbas su jaunimu gatvėje

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 54

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 43 jaunais žmonėmis.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 32 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 55

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos ir supervizijos.

11 000,00

https://www.matulaiciosc.lt/jaunimas/sofke/

8.

Kompasas

VšĮ Žvaigždynai

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 102

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 10 jaunų žmonių.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu 60 kartų (5 kartai per savaitę).

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 10

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

10 466,00

-

 

 

Paieška