Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

 • į projekto įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 250 (du šimtus penkiasdešimt) unikalių (veiklose nesikartojančių) projekto dalyvių;
 • užtikrinti, kad į projekto įgyvendinimą būtų įtraukta ne mažiau kaip 4 (keturių) skirtingų pareiškėjo padalinių, nariai;
 • suorganizuoti ne mažiau kaip 3 (tris) veiklas skirtingose šalyse, skirtas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, jų narių kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti;
 • padidinti pareiškėjo padalinių skaičių bent 1 (vienu) vienetu, lyginant su 2019 m. sausio 1 d. deklaruotu padalinių skaičiumi;
 • jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.1. papunktyje nurodytą prioritetą, užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos;
 • jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.2. papunktyje nurodytą prioritetą, į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius;
 • jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.3. papunktyje nurodytą prioritetą, suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (dvi) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti bent dviejuose skirtinguose pasaulio žemynuose;

Konkurso kokybiniai rodikliai:

 • atsižvelgiant į pareiškėjo padaliniuose esančių narių poreikius, padaliniams organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę;
 • laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų rinkti, sistemingai atnaujinti padalinių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavus Departamento prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jeigu tai neprieštarauja organizacijos registracijos šalies teisės aktams;
 • įgyvendinant projektą, bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;
 • viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus.

 

Nr.

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

Projekto statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal projekto statusą)

Skirtas finansavimas

1.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklos 2019

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2019 m. gegužės 3 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie metiniai kiekybiniai vertinimo kriterijų rodikliai: įtraukta 10 skirtingų padalinių narių; suorganizuotos 3 veiklos skirtingose šalyse, skirtos užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, jų narių kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti; projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gauta ir panaudota 14,85 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; į projekto veiklas įtraukti 4 partneriai; suorganizuotos 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skirtos Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtingose šalyse.

25 374,79 Eur

2.

Šiaurės šalių jaunimo sąjungų suvažiavimas “Šiaurės Sriuba’19”

Suomijos lietuvių jaunimo sąjunga „SiLTa“

2019 m. gegužės 3 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie metiniai kiekybiniai vertinimo kriterijų rodikliai: buvo įtraukti 38 unikalūs (veiklose nesikartojantys) projekto dalyviai; iš 38 unikalių projekto dalyvių daugiau kaip 2/3 yra jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų amžiaus); buvo įtraukta 12 projekto vykdytojų, iš kurių daugiau kaip 2/3 yra jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų amžiaus); projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gauta ir panaudota 54,76 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; įvykdytos 2 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skirtos Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtingose šalyse.

5 300 Eur

3.

Lietuviai Vokietijoje: tvirtos organizacijos, tvarios bendruomenės

Vokietijos lietuvių bendruomenės Berlyno apylinkė

2019 m. gegužės 3 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie metiniai kiekybiniai vertinimo kriterijų rodikliai: buvo įtraukti 67 unikalūs (veiklose nesikartojantys) projekto dalyviai; iš 67 unikalių projekto dalyvių daugiau kaip 2/3 yra jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų amžiaus); buvo įtraukti 3 projekto vykdytojai, kurie visi vyresni nei 30 metų žmonės (šis kiekybinis vertinimo kriterijus neįgyvendintas); projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gauta ir panaudota 7,15 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

3 824,40 Eur

4.

Jungtinės Karalystės jaunimo organizacijų stiprinimas ir komunikacijos vienijimas 2019 m.

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS)

2019 m. gegužės 3 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie metiniai kiekybiniai vertinimo kriterijų rodikliai: buvo įtraukti 22 unikalūs (veiklose nesikartojantys) projekto dalyviai; iš 22 unikalių projekto dalyvių daugiau kaip 2/3 yra jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų amžiaus); buvo įtrauktas 21 projekto vykdytojas, iš kurių daugiau kaip 2/3 yra jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų amžiaus); projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gauta ir panaudota 6,31 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; buvo dalyvauta 1 renginyje, bendradarbiaujant su tarptautiniu lygmeniu veikiančia (-iomis) organizacija (-iomis), siekiant stiprinti užsienio lietuvių jaunimą..

4 170 Eur

Paieška