Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Tai remiasi tuo, kad neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Tačiau čia nesustojama – skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Europos jaunimo informavimo chartija

Priimta XV Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) generalinėje asamblėjoje, vykusioje Bratislavoje (Slovakijos Respublika) 2004 m. lapkričio 19 d.

Preambulė

Sudėtingoje visuomenėje ir integruotoje Europoje, kuri pateikia daug iššūkių ir galimybių, informacijos prieinamumas ir gebėjimas analizuoti bei naudotis informacija tampa vis svarbesni jauniems europiečiams. Jaunimo informavimo veikla gali padėti pasiekti užsibrėžtų siekių ir skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Informacija turėtų būti teikiama tokiais būdais, kurie padidina jaunimo pasirinkimo galimybes ir skatina savarankiškumą ir įgalinimą.

Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia, kad jauni žmonės turi teisę gauti pilną, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją apie visus jiems rūpimus klausimus ir poreikius. Ši teisė į informaciją buvo pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Vaiko teisių konvencijoje, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje ir Europos Tarybos rekomendacijoje nr. (90) 7 apie jaunimo informavimą ir konsultavimą Europoje. Šia teise vykdydama jaunimo informavimo veiklą remiasi ir Europos Sąjunga.

Įvadas

Bendrinis jaunimo informavimas apima visas jaunimą dominančias temas bei platų veiklos spektrą: informavimą, konsultavimą, orientavimą, paramos ir pagalbos teikimą, instruktavimą, mokymą, kontaktų mezgimą ir nukreipimą į specializuotas tarnybas. Šios paslaugos gali būti teikiamos jaunimo informacijos centruose, per jaunimo informacijos tarnybas kitose struktūrose arba naudojant elektronines ar kitokias visuomenės informavimo priemones. Šios chartijos principai yra skirti taikyti visų formų bendrinio jaunimo informavimo darbe. Jie sudaro pagrindą minimaliems standartams ir kokybės reikalavimams, kurie turėtų būti sukurti kiekvienoje šalyje kaip visapusiško, darnaus ir koordinuoto požiūrio į jaunimo informavimą elementai, kurie sudaro dalį jaunimo politikos.  

Principai

Šie principai nubrėžia gaires bendrinio jaunimo informavimo veiklai, kuria siekiama užtikrinti jaunimo teisę į informaciją:

 1. Jaunimo informacijos centrai ir paslaugos turi būti atvirai prieinamos visiems jauniems žmonėms be išimties.
 2. Jaunimo informacijos centrai ir tarnybos siekia užtikrinti lygias galimybes visiems jauniems žmonėms gauti informaciją, nepaisant jų kilmės, lyties, religijos ar socialinės padėties. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sunkumus išgyvenančioms grupėms  ir jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.
 3. Jaunimo informacijos centrai ir tarnybos turėtų būti lengvai prieinamos, nereikalaujant išankstinio susitarimo. Jie turėtų būti jaunimui patrauklūs, su draugiška atmosfera. Darbo valandos turėtų atitikti jaunų žmonių poreikius.
 4. Pateikiama informacija turėtų remtis jaunimo pageidavimais ir nuspėjamais poreikiais. Ji turėtų apimti visas temas, kurios galėtų dominti jaunimą, ir turėtų būti toliau plėtojama, siekiant įtraukti naujų temų.
 5. Kiekvienas vartotojas turėtų būti gerbiamas kaip individas ir atsakymas į kiekvieną klausimą turėtų būti individualizuotas. Tai turėtų būti atliekama taip, kad įgalintų jaunimą, skatintų savarankiškumą ir ugdytų jų gebėjimą analizuoti ir valdyti informaciją.
 6. Jaunimo informavimo paslaugos turėtų būti nemokamos.
 7. Informacija teikiama išlaikant pagarbą vartotojo privatumui ir jo teisei neatskleisti savo tapatybės.
 8. Informaciją teikia darbuotojai profesionalai, kurie yra tikslingai tam apmokyti.  
 9. Pateikiama informacija yra pilna, atnaujinta, tiksli, praktiška ir lengvai suprantama vartotojui.
 10. Dedamos visos pastangos, siekiant užtikrinti informacijos objektyvumą, pateikiant informaciją iš kelių šaltinių ir juos patikrinus.
 11. Pateikiama informacija neturi būti paveikta religinių, politinių, ideologinių įsitikinimų ar komercinės įtakos.
 12. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turi stengtis pasiekti kuo daugiau jaunų žmonių naudodami kūrybiškas ir inovatyvias strategijas, metodus ir priemones, kurios yra veiksmingos ir tinkamos įvairioms grupėms ir poreikiams.
 13. Jauniems žmonėms turėtų būti sudaromos galimybės tinkamais būdais dalyvauti jaunimo informavimo darbe vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tai gali būti informacijos poreikių išsiaiškinimas, informacijos rengimas ir sklaida, informavimo paslaugų, projektų ir bendraminčių grupių veiklos valdymas ir vertinimas.
 14. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turėtų bendradarbiauti su kitomis jaunimo tarnybomis ir struktūromis, ypač veikiančiomis toje pačioje geografinėje plotmėje ir megzti ryšius su tarpininkais ir kitomis įstaigomis, dirbančiomis su jaunimu.
 15. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turėtų padėti jaunimui tiek susirasti reikiamą informaciją naudojantis šiuolaikinėmis informavimo ir bendravimo technologijomis, tiek ugdyti jų gebėjimus jomis naudotis. 
 16. Jaunimo informavimo darbą finansuojantys šaltiniai neturėtų sukelti sunkumų jaunimo informacijos centrui ar tarnybai taikyti visus šios Chartijos principus.

Pagrindiniai JIK siekiai :

 • Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
 • Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

JIK plėtra :

 • 2013 m. parengtas, 2015 m. gruodžio mėn. atnaujintas  jaunimo informavimo ir konsultavimo vadovas.
 • Kiti naudingi metodiniai leidiniai jaunimui ir dirbantiems su jaunimu čia .
 • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, norėdamas sužinoti, su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, rinkdamiesi studijas bei profesiją. Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją JRD parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris gali padėti renkantis studijas, profesiją. 
 • 2019 m. kovo 25 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (Rekomendacijos). Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.
Šiuo metu Lietuvoje veikia du JIK centrai:
 
1) Vilniaus jaunimo informacijos centras 
Konstitucijos pr. 3, Vilnius (I aukšte)
Tel. nr.: 852112210
Atstovė: Milda Savickaitė
Konsultacijos teikiamos: darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.
 
2) Utenos jaunimo informacijos centras
Maironio g. 12, Utena (I aukšte)
Tel. nr.: +37062556836
El.p.: [email protected] 
Atstovė: Jurgita Markūnaitė
Konsultacijos teikiamos: darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.
 
 
Eurodesk tinklas

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.

Daugiau apie Eurodesk tinklą skaitykite čia .

JIK

Informacija atnaujinta 2019 03 28.

Paieška