Organizacijų paieška

Adakavo socialinės globos namai

Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausi veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai

Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai: puoselėti esamus, kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai: darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Akmenės rajono paslaugų šeimai centras

Įstaigoje veikia du padaliniai: vaiko globos ir pagalbos šeimai. Vaiko globos padalinyje teikaimos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos specialistų paslaugos ir mokymai globėjams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kompleksinės paslaugos šeimoms, patiriančioms sunkumus.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Alytaus rajono vietos veiklos grupė

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. VVG yra projektinė organizacija, nesiekianti naudos sau kaip juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. – veikia ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius bei skatinti socialinę, ekonominę gerovę. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus.

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Alytaus teritorinė darbo birža

Įstaiga įgyvendina Užimtumo rėmimo politiką, derina darbo pasiūlą ir paklausą, didina darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, stebi, vertina ir prognozuoja padėtį darbo rinkoje.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo

Anykščių socialinės globos namai (Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialai)

Anykščių socialinės globos namai - socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikį (trumpalaikę) socialinę globą. Svėdasų senelių globos namų filiale - senyvo  amžiaus asmenims, o Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale – psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Asociacija ,,Iš idėjos”

Vykdome švietėjiška veiklą, kultūrinę veiklą, renginių bei seminarų organizavimą ir įgyvendinimą. Mūsų tikslas - kuo labiau ir daugiau įtraukti jaunimą į įvairias veiklas. Bendradarbiaujame su tautinio paveldo puoselėtojais, vykdome edukacijas ir sudarome  galimybes skirtingų amžiaus žmonėms dalyvauti ir domėtis tautinio paveldo, tradicinių amatų veikla.

Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Auto klubas „4x4 Švenčionys“

Auto klubas „4x4 Švenčionys“ tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti asociacija, skaičiuojanti jau penkerius gyvavimo metus. Mūsų tikslas – suburti ir vienyti jaunimą, besidominantį automobiliais ir automobilių sportu. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti. Teikiame organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams. Auto klubas vykdo variklinių transporto priemonių ir variklių detalių gamybą, techninę priežiūrą ir remontą. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, bendrauja su informavimo priemonių atstovais.

Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Kita, Švietimo

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Pagrindinė Centro paskirtis – teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams, rizikos grupės šeimoms, globėjams (rūpintojams). Centre teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ne tik vaikams, bet ir nepilnametėms motinoms, jų šeimos nariams, užtikrinant galimybę gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, skatinant paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Biržų evangelikų reformatų parapija

Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“

Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla – tai bendrosios paskirties mokykla, kurioje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Tai moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų.Mokykloje šiuo metu mokosi 68 mokiniai, 35 vaikai ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai. Mokykla turi gilias tradicijas, atvira kaitai ir naujovėms. Mokyklos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis vaikų švietimas ir projektinės veiklos. Mokykloje veikia aktyvi mokinių savivalda.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Darsūniškio bendruomenė

Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) – stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti  socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bei vykdanti vaikų dienos priežiūros veiklą.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1998 metais. Druskininkų JUC tikslas – dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. JUC jaunimas gali saugiai leisti laisvalaikį ar tiesiog ilsėtis, įsitraukti į skirtingų klubų veiklas, dalyvauti neformalus ugdymo programose; išbandyti įvairius muzikos instrumentus; išmokti valdyti šviesos ir vaizdo techniką; žaisti stalo žaidimus, dalyvauti jų turnyruose; vykti į žygius; dalyvauti mokymuose, diskusijose, projektuose; dalyvauti vykstančiuose kultūriniuose renginiuose; skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvumą; suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas; organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą; padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą. Jaunimas laiką gali leisti ir kieme, kur įrengtos įvairios sporto aikštelės, „skate“ parkas, parkūro aikštelė. Šiame centre jaunas žmogus nuo 14 iki 29 metų gali praleisti laisvalaikį saugioje, draugiškoje aplinkoje, be smurto ir patyčių. Čia galima užsiimti mėgstama veikla, įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti rūpimais klausimais ir prireikus gauti pagalbą. Jaunuolis, dalyvaudamas centro veikloje, ugdo šias socialines kompetencijas bei įgūdžius: gebėjimą spręsti problemas, priimti sprendimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, pažinti save, įveikti stresą. Bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje pratybos suteikia žinių ir ugdo pasitikėjimą savimi, moko būti lyderiais. Čia daugelis susiranda gerų draugų, bendrauja su bendraamžiais, nebijo reikšti savo nuomonę, mokosi siekti savo tikslų.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

 Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi Druskininkų miesto vaikai. Įstaigoje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Duok vaikui sparnus“, integruojama olimpinio ugdymo programa „Čia auga tvirta olimpiečių pamaina“ ir sveikatos stiprinimo „Būsi sveikas ir saugus“, puoselėjamos tautos tradicijos, pilietiškumas, ekologija.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Organizacija vykdo dienos užimtumo centrų plėtros veiklą. Centrus lanko vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina įstatuose numatytus centro pagrindinius veiklos tikslus:

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Švietimo

Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“

Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ yra nepelno siekianti NVO, dirba švietimo, kultūros paveldo srityje nuo 2005 metų. Centras dirba su suaugusiais, vaikais ir jaunimu, daugiausia – tai socialiai remtini žmonės. Užsiėmimuose dalyvauja 15-20 vaikų, kurie yra iš socialiai remtinų šeimų ir yra apskaitoje. Edukacinio – kultūrinio centro „Metidė“ jaunimo ir savanorių iš viso yra 30. Suagusiems yra vedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir pamokos: anglų kalbos, tapybos ant šilko, batikos, papuošalų gamybos. Vedami užsiėmimai ir mokymai, kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo administracijos darbuotojams, pedagogams, buhalteriams. 2008 metais Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ išleido pirmąją istoriko Norberto Stankevičiaus knygą „Trys miestai: Darkiemis, Girdava, Frydlandas“. Albume pateikti Mažosios Lietuvos archyviniai prieškarinių pastatų ir vietovių atvaizdai gretinami su šių dienų vaizdais: išbyrėjusios fachverkinių namų detalės, išardytos vokiškų raudonų plytų sienos ir krūmokšniais apžėlusios niūrios bažnyčios, viduryje laukų kylantys vieniši varpinių bokštai. 2009 m. Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ išleido antrąją Norberto Stankevičiaus knygą „Trys miestai: Stalupėnai, Gumbinė, Įsrutis“. Šioje istorinėje knygoje pateikta medžiaga apie Mažosios Lietuvos trijų miestų istoriją ir šių dienų likimą.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“ – savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius, vietinius savanorystės projektus bei įvairias jaunimo iniciatyvas. Vizija – būti aktyviausia savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius. Misija – padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjamą patirtį. Tikslai – parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose; skatinti neformalų mokymąsi; organizuoti mokymus savanorystės tema; suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų; užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultavimo ir mokymo įstaiga, kuri nusprendė savo profesionalų ir smagų kolektyvą papildyti entuziastingais, motyvuotais ir atvirų pažiūrų savanoriais. Pagrindinės instituto veiklos sritys yra šios: socialinio verslo skatinimas, Europos Sąjungos projektų rašymas ir įgyvendinimas, verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės – mokomosios entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai ir rinkos tyrimų vykdymas, mokymai, verslo renginiai (komandos formavimas, gimtadieniai, šventinių dienų minėjimai ir t.t.), konsultacijos. Mūsų komandos nariai yra kūrybiški, novatoriški ir atkakliai siekiantys tikslo, kurie dalinsis savo žiniomis ir niekuomet neatsisakys padėti jauniesiems entuziastams. Savanorystės metu dažniausiai patirties įgyjama šiose srityse: internetinio puslapio ir socialinių medijų turinio kūrimas; pagalba projektų vadovui įgyvendinant projektus, grafinio dizaino sprendimai; marketingo ir pardavimų idėjos, informacijos paieška ir sisteminimas, savanoriai taip pat daugiau sužino apie socialinio verslo skatinimo galimybes Lietuvoje ir pasaulyje. Dauguma savanorių patvirtino, kad savanorystė Institute padėjo greičiau susirasti darbą, o geriausi savanoriai prisijungė prie mūsų kolektyvo.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Gargždų atviras jaunimo centras

Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – Jaunimo centras) įsteigtas 2016 m. vasario 2 d. Buveinės adresas Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. Savo veiklą Jaunimo centras pradėjo 2016 m. balandžio 11 d., o nuo gegužės mėn. pradėjo dirbti jaunimo darbuotojai.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė, Sporto

Jaunuolių dienos centras

Jaunuolių dienos centras - tai biudžetinė socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 iki 40 metų amžiaus, teikianti darbinio užimtumo, laisvalaikio organizavimo, neformalaus ugdymo ir globos paslaugas. Tikslas - ugdyti žmogų, kuris gebėtų kuo savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę.

Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Socialinė

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras puoselėja, skleidžia etninę kultūrą, vykdo mėgėjų meno veiklą, organizuoja edukacinius, šveičiamuosius, pramoginius renginius, tenkina savo miesto bendruomenės kultūrinius poreikius, vykdo profesionalaus meno sklaidą, dirba jaunimo užimtumo linkme.

Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Jonavos raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

-

Savivaldybė: Jonavos rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras

Joniškio mieste 2015 metų rugsėjo 16 d. atidarytas atviras jaunimo centras. Jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų kviečiami burtis ir turiningai leisti savo laisvalaikį bei realizuoti save daugybėje sričių. Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius bei norus.

Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Kita, Socialinė

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras

Viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras yra ne pelno siekianti organizacija, viena iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklo įstaigų, įkurta tam, kad skatintų mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtrą Joniškio rajone bei užtikrintų kokybiškų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų verslo paslaugų prieinamumą rajono verslininkams bei kitiems asmenims, ieškantiems konsultavimo, mokymosi paslaugų. O siekiant skatinti geriau išnaudoti rajono turizmo potencialą, rūpintis turizmo išteklių ir verslo objektų, susijusių su turizmu, plėtra bei kurti konkurencingus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir leistų didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus, teikia turizmo informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Joniškio rajono žmonėms.

Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, tai ne tik bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo švietimo programą, bet ir turinti Dienos užimtumo centrą. Centras yra mokyklos padalinys,  teikiantis dienos ir  trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius.

Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo

Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“Kauno regiono skyrius

Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius (JSN) jau beveik 20 metų dirba nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Organizacija aktyviai vykdo jaunų žmonių užimtumo priemones. Organizuoja įvairius užimtumą skatinančius renginius. Vykdo projektines veiklas, kurių dėka gauname finansavimą veikloms vykdyti. JSN savo veiklas vykdo visame Kauno regione (Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybių teritorijose). Kiekvienais metais organizacija vykdo vaikų ir jaunimo sąskrydžius, vykdo apsaugą, organizuoja lauko kino teatro seansus, įvairias sportines varžybas, bando sumažinti neigiamą socialinę aplinką Kauno regiono bendruomenėse, ugdo teisinę savimonę, pilietiškumą, nepakantumą neigiamiems reiškiniams, vykdo šviečiamąją veiklą. Organizacija įgyvendinusi tokius projektus kaip „Jaunųjų policijos rėmėjų akademija“, „Saugios bendruomenės centras“, taip pat smulkesnius projektus finansuojamus Kauno rajono ir miesto savivaldybių.

Savivaldybė: Kauno rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė