Organizacijų paieška

Adakavo socialinės globos namai

Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausieji veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygi, poreikius ir intresus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą. Adakavo socialinės globos namai turi Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinį, adresu Prezidento g. 21, Tauragė. Padalinyje vykdomos veiklos: ilgalaikė globa, dienos socialinė globa institucijoje, dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose, dienos užimtumo centras ir medicininė reabilitacija.

Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

AIESEC Lietuva

Pagrindinė veikla - tarptautinių stažuočių programų organizavimas. Jų esmė – lyderystės ir visuomenės tobulinimas, vykdant kultūrinius mainus tarp valstybių. Jauni asmenys vyksta į kitas šalis dirbti ar savanoriauti įmonėse, startuoliuose, nevyriausybinėse organizacijose ar mokyklose tobulinant lyderystę ir darant teigiamą poveikį visuomenei. Remdamiesi šiomis programomis, Lietuvoje mes taip pat vykdome įvairius socialinius projektus, padedame įmonėms stiprinti savo veiklą bei ugdome jų personalą. Organizuojame konferencijas, skirtas AIESEC nariams jų kompetencijų ugdymui.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubuvo mokykla

Mokykloje mokosi intelekto sutrikimą turintys vaikai pagal individualias ugdymo programas, vykdoma popamokinė veikla ir mokinių užimtumas laisvalaikio metu. Mokykloje sudarytos geros ir saugios ugdymos(si) ir gyvenimo sąlygos. Čia rodomas socialinis jautrumas ir atvirumas visiems intelekto sutrikimą turintiems vaikams.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai

Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai: puoselėti esamus, kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai: darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Akmenės r. Socialinių paslaugų namai

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai - biudžetinė įstaiga (toliau - Socialinių paslaugų namai), gyventojams teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas, atliekanti asmenų, prašomų pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą. Socialinių paslaugų namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais, teikiant socialines paslaugas tiems Akmenės rajono savaivaldybės gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas. Pagrindinis socialinių paslaugų namų tikslas - socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (toliau – Centras) – patrauklus, atviras kaitai, ieškantis inovacijų ir jas diegiantis Centras, sėkmingai įgyvendinantis kryptingą Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Centre vykdomos veiklos: - suaugusiųjų ir jaunimo formalusis bei neformalusis bendrasis ugdymas (akredituota vidurinio ugdymo programa); - bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas (akredituota veikla); - profesinis mokymas (įgyta licencija); - socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasės; - vaikų dienos centrai „Uogys“ ir „Agluonai“; - jaunimo informavimo taškas, - Agluonų ir Kairiškių daugiafunkcių centrų veikla; - Trečiojo amžiaus universiteto veikla; - ECDL testavimas; - valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos egzamino vykdymas; - valstybinės kalbos mokymas (kitataučiai) ir kt. Centro veikla yra svarbi Akmenės rajono socialinės sistemos grandis, organizuojanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, ugdanti pozityvų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mąstymą. Centras turi didelę patirtį rengiant, dalyvaujant ir vykdant įvairius rajono, Lietuvos ir Europos struktūrinių fondų organizuojamus konkursus, projektus. Centro veiklų nuolat daugėja ir jos įvairėja. Iniciatyvos, inovacijos ir idėjos, kurios integruojamos į Centro veiklas, kyla iš efektyvaus mokinių, mokytojų, administracijos, išorinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Įstaigoje veikia du padaliniai: vaiko globos ir pagalbos šeimai. Vaiko globos padalinyje teikaimos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos specialistų paslaugos ir mokymai globėjams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kompleksinės paslaugos šeimoms, patiriančioms sunkumus.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Akmenės rajono sporto centras

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir sporto mokykla, kuri tenkina mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, sistemiškai plečia sporto srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius, suteikia asmeniui papildomas dalikynes kompetencijas.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Sporto, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Alytaus apylinkės teismas

Alytaus apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Po 2018 m. sausio 1 d. Alytaus apylinkės teismą sudaro 5 teismo rūmai - Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Kita

Alytaus m. VšĮ "Tėviškės namai"

Įstaigos veiklos sritys – teikti kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas paliatyviosios ir psichosocialinės pagalbos srityse bei užtikrinti kuo geresnę visapusišką pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams ir jų šeimų nariams, pagerinti šių pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę. Įstaiga įgyvendama savo tikslus savo darbą vykdo šiuose padaliniuose:- Savanorių centras- Vėžio informacijos ir paramos centras- Paliatyviosios pagalbos ir globos centrasĮ šias psichosocialinės ir medicininės krypties veiklas siekiame įtraukti įvairaus amžiaus savanorius, kurie gali sklandžiai įsilieti į įstaigos komandą ir prisidėti prie įstaigos tikslų įgyvendinimo.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Alytaus r. Vaikų ir jaunimo klubas „Strazdelis“

Vaikų ir jaunimo klubas ,,Strazdelis“ vienija Simno miestelio ir seniūnijos vaikus ir jaunimą nuo 5 iki 29 metų. Pagrindinė veikla yra laisvalaikio užimtumas, pagalba socialiai remtinoms šeimoms.

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Alytaus r. Vankiškių kaimo bendruomenė

Bendruomenės paskirtis - per inicijuotus projektus ir veiklas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 1. Pagrindiniai Bendruomenės veiklos tikslai: 1.1. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose; 1.2. ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir dvasingumą; 1.3. saugoti ir puoselėti vietos papročius, tradicijas, etnokultūrinį paveldą; 1.4. saugoti ir puoselėti gyvybę ir šeimą, bei tautiškumą ir patriotiškumą; 1.5. mažinti socialinę atskirtį, 1.6. spręsti aplinkosauginius klausimus, ugdyti grožio pajautą; 1.7. skiepyti sveikos gyvensenos nuostatas ir sportiškumą; 1.8. rūpintis jaunimo ir vaikų užimtumu, turiningo jų laisvalaikio organizavimu; 1.9. vykdyti prevencinę veiklą prieš nusikalstamumą; 1.10. vykdyti prevencinę veiklą prieš priklausomybes nuo alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų, bei padėti keisti jau priklausomą elgesį; 1.11. vykdyti švietimą; 1.12. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei Bendruomenės veiklos tikslams, ir kuri tarnauja žmonių gerovės kėlimui kaime; 1.13. siekti sutvarkyti kaimo vietovės viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir jas prižiūrėti. 2. Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius; 2.1. buria narius bendrai veiklai; 2.2. dalyvauja projektų ir programų konkursuose; 2.3. organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius; 2.4. kuria ir stiprina Bendruomenės materialinę bazę; 2.5. bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo

Alytaus r. vietos veiklos grupė

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) yra asociacija, naudos sau nesiekiantis juridinis asmuo - projektinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. Organizacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir VVG įstatais. Nuo įsteigimo VVG veikia Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. taip pat dirba Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG skatina, organizuoja VVG teritorijos plėtrą bei dalyvauja kitų institucijų, organizacijų vykdomoje šios krypties veikloje, vykdo VVG teritorijos gyventojų mokymą, švietimą ir taip skatina krašto socialinę ir ekonominę gerovę bei prisideda prie bendruomenių telkimosi, vystymosi. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus. Taip pat vienas iš VVG tikslų - savanorystės skatinimas VVG teritorijoje, kuris atsispindi VVG strateginiame dokumente Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“. Nuo 2016 m. VVG buvo projekto „Atrask save“ akredituota ir savanorius priimanti organizacija. 2016 - 2017 m. pagal šį projektą VVG dirbo 2 savanoriai.

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Alytaus teritorinė darbo birža

Įstaiga įgyvendina Užimtumo rėmimo politiką, derina darbo pasiūlą ir paklausą, didina darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, stebi, vertina ir prognozuoja padėtį darbo rinkoje.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė jstaiga. Mokykla savo veiklą pradejo vykdyti 1975 m. Nuo 2002 m. mokyklos pagrindinė veiklos sritis - formalusis vaikų švietimas, kurio metu jgyvendinamos bendrojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Nuo 2015 m. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, suvokdama STEAM srities mokslų poreikj, nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir, mokant gamtos bei technologiniq mokslq, remtis probleminiu, tyrinejimu grjstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teorijq glaudziai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminj mqstymq bei kurybiskumq. Ne maziau svarbi ir kita mokyklos veiklos sritis - neformalusis vaikif svietimas. Jo pagrindinis tikslas - atskleisti ir ispletoti mokiniq kurybines galias, ugdyti pradinq menin? ir estetinq kompetencijas, kurybos ir harmonijos suvokimq, suteikti dorines brandos pradmenis, per jvairias neformalias veiklas jtraukti mokinius tiek j mokyklos, tiek j miesto bendruomenes gyvenimq. ugdyti pilietiskumo kompetencijq. Mokykloje yra puikiai pritaikytq erdviq, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, projektai, seminarai. Dirbama remiantis neformalaus jaunimo ugdymo ir savanoriskumo principais. Alytaus Saltiniq pagrindine mokykla bendradarbiauja su daugeliu organizacijii ne tik is Alytaus miesto, Alytaus rajono, bet ir is visos Lietuvos. Nuo 2015 m. vykdomi tarptautiniai ERASMUS + KA I ir KA2 projektai. Mokykla - organizacija, atvira pokyciams, issukiams, naujovems. Alytaus Saltiniq pagrindines mokyklos tikslas - tapti patrauklia mokykla visiems, kuri issiskiria ypatingu demesiu kiekvienam vaikui, inovatyviu ir tyrinejanciu ugdymu, auksta bendravimo ir bendradarbiavimo kultura, darnia lyderyste ir sekmingu pokyciq jgyvendinimu. Uzdaviniai - asmenine kiekvieno jauno zmogaus pazanga ir sekminga integracija j visuomenq, viesa vaikq ir jaunimo veikia, skirta vaikq ir jaunimo poreikiams tenkinti, neformalus svietimas ir socializacija, mokiniq iniciatyvq skatinimas ir palaikymas, bendradarbiavimas su mokiniq tevais ir pedagogines bendruomenes kompetencijq tobulinimas, gerosios patirties sklaida. Mokyklos bendruomene mazai susipazinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe isreiksti savo socialinq atsakomybq savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, jgyti gyvenimiskos ir profesines patirties, taciau musq jstaigos darbuotojai išmano EST tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir uztikrinant savanorio kokybiška mokymosi procesą. Mokykla - stipri, atsakinga, motyvuota bendruomene.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras teikia nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams. Įstaiga turi 7 veikiančius struktūrinius padalinius: Bendrųjų paslaugų tarnybą, Paramos šeimai tarnybą, Savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims Debeikių sen., Dienos centrą asmenims su negalia, Motinos ir vaiko krizių tarnybą, Vaikų dienos centrą, Pagalbos namus tarnybą.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Anykščių menų centras

Anykščių menų centras jungia į vieningą meno kompleksą Sakralinio meno centrą, Angelų muziejų, Anykščių koplyčią - Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą ir Šv. Mato bažnyčios varpinės bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę. Centro pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus ir sakralinio meno kaupimas, sklaida ir populiarinimas bei edukacinė veikla.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Anykščių r. sav. Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, nes sieja turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą. Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno parodų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po biblioteką. Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplektuoja Dokumentų komplektavimo skyrius. Lankytojų paslaugoms: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, Vaikų literatūros, Kraštotyros ir leidybos skyriai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo

Anykščių socialinės globos namai (Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialai)

Anykščių socialinės globos namai- socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikį (trumpalaikę) socialinę globą. Svėdasų senelių globos namų filiale - senyvo amžiaus asmenims, o Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale – psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Apeirono teatras

Apeirono teatras – tai jauniausias Klaipėdoje profesionalus teatras, įkurtas 2012 m. Pagrindiniai teatro  siekiai – kūrybinė nepriklausomybė bei eksperimentavimo galimybės; prioritetas – komandinė  kūryba, proto ir dvasios sintezės paieškos teatre. Jauna teatro trupė spektaklius stato pagal pačių  kuriamą dramaturgiją, kolektyviai ieškodami režisūrinių scenografinių ir muzikinių sprendimų.Iš kitų  Klaipėdos teatrų Apeirono teatras išsiskiria aktualių, karštų temų pasirinkimu, greita reakcija į  šiandien kylančias moralinio plano problemas.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Asociacija "Mano miestas Klaipėda"

Asociacija "Mano miestas Klaipėda" nuo 2009 m. telkia miestiečius geriems darbams Klaipėdai. Ji siekia, kad kiekvienas klaipėdietis jaustųsi ir būtų savo miesto šeimininku. Šio tikslo siekiama, veikiant penkiuose pamatinėse miesto gyvenimo srityse: švietimo, kultūros, verslo. pilietiškumo ir sveikatos. "MMK" yra nepartinė organizacija, atvira visų politinių pažiūrų žmonėms. Jos veiklos ir dėmesio centre - klaipėdietis. Asociacijoje šiuo metu yra 36 asocijuoti nariai, 300 paprastųjų narių ir net 17500 asmenų, palaikančių Asociacijos iniciatyvas socialiniuose tinklapiuose.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Asociacija ,,Iš idėjos”

Vykdome švietėjiška veiklą, kultūrinę veiklą, renginių bei seminarų organizavimą ir įgyvendinimą. Mūsų tikslas - kuo labiau ir daugiau įtraukti jaunimą į įvairias veiklas. Bendradarbiaujame su tautinio paveldo puoselėtojais, vykdome edukacijas ir sudarome  galimybes skirtingų amžiaus žmonėms dalyvauti ir domėtis tautinio paveldo, tradicinių amatų veikla.

Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Asociacija LGL

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ (socialinėje erdvėje žinoma kaip „Jaunimas YRÀ“) – viena aktyviausių Marijampolės jaunimo organizacijų, teigianti, jog jaunimas yrà ir siekianti prisidėti prie jaunimo užimtumo didinimo ir laisvalaikio gerinimo. Organizacija vykdo įvairius projektus, kurie būtų patrauklūs jauniems žmonėms, dažnai tai nėra tik vienkartiniai renginiai, o tęstiniai projektai. Asociacijos nariai nebijo iššūkių ir neretai įgyvendina didelio masto renginius (pastarųjų metu pavyzdys – jaunimo festivalis „Festivalis YRA“). Kuriami projektai ir renginiai liečia skirtingas sritis: jaunimo politika, kultūra, menas, sportas, švietimas. Organizacija yra išskirtinė tuo, kad vienija ne tik mokyklinio amžiaus jaunuolius, tačiau ir studentus (besimokančius Marijampolėje ir kituose miestuose), taip sukuriant puikią mokymosi, tobulėjimo bei lankstumą bendraujant gyvai ir elektroniniu būdu skatinančią terpę.

Savivaldybė: Marijampolės savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“

Asociacija ,,Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie skatina racionalų mąstymą, skepticizmą, realistišką požiūrį, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą. Mūsų organizacijos pasaulėžiūra, pagrįsta moksliniu požiūriu ir humaniška vertybių sistema, laisva nuo bet kokios religijos, dogmos ir savavališko valdžios priėmimo. Mes siekiame laisvos, demokratiškos, tolerantiškos visuomenės, gerbiančios kritinį mąstymą, dialogą, atsakomybę, žodžio laisvę ir žmogaus teises. Pagrindiniai mūsų įrankiai tai mokslas ir technologijos, kuriuos naudodami sugebame geriau suprasti mus supantį pasaulį.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Aukštaitijos krepšinio mokykla

Tikslas Nors dar jauna patirtimi ir veikla organizacija, Aukštaitijos krepšinio mokykla turi didelių užmojų. Vienas pagrindinių mokyklos tikslų – įrodyti, kad jauni žmonės, labai tikėdami savo svajone gali suburti didžiulę bendruomenę bendram tikslui – ugdyti sportišką bei išsilavinusią visuomenę. Vizija Aukštaitijos krepšinio mokykla siekia suburti aktyvią ir darnią bendruomenę, kurios centre – vaikas ir jo pasaulis. Mums svarbiausias yra ne tik krepšinis, bet ir vaiko asmenybės ugdymas. Norime padėti tėveliams užauginti sportiškus, sveikus, atsakingus ir draugiškus vaikus, kuriems krepšinis reikštų ne vien sportą ar laisvalaikio praleidimo būdą, bet taptų antraisiais namais. Treniruotėse, varžybose, stovyklose, išvykose ar šventėse AKM auklėtiniai išmoks ištiesti pagalbos ranką komandos draugui, sąžiningai varžytis su konkurentais, siekti kuo geresnių rezultatų ir krepšinio aikštelėje, ir mokyklos suole, mokysis dirbti tiek individualiai, tiek būdami komandos dalimi ir ugdysis rimtą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Aukštaitijos KM treneriams svarbu užmegzti ir palaikyti tvirtą ryšį su auklėtiniu, nes darnūs tarpusavio santykiai yra pamatas drauge siekti aukščiausių rezultatų ir peržengti net manomas savo galimybės ribas. Žvelgiant į ateitį, Aukštaitijos krepšinio mokykla siekia tapti lydere tarp krepšinio mokyklų ir sporto centrų Aukštaitijos regione.

Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybė Veikla: Sporto

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos viena iš veiklos krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų, nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija atlieka funkcijas, reikalingas saugomos teritorijos lankymo ir pažintinio turizmo užtikrinimui: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui ir priežiūra, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojams lankytojų centruose, interneto svetainėse arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo lankytojų monitoringą. Trečia veiklos kryptis yra pažintinė-švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, edukacijas, gamtines ir etnokultūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Gyvūnų globa, Menas ir kultūra, Švietimo

Auto klubas „4x4 Švenčionys“

Auto klubas „4x4 Švenčionys“ tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti asociacija, skaičiuojanti jau penkerius gyvavimo metus. Mūsų tikslas – suburti ir vienyti jaunimą, besidominantį automobiliais ir automobilių sportu. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti. Teikiame organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams. Auto klubas vykdo variklinių transporto priemonių ir variklių detalių gamybą, techninę priežiūrą ir remontą. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, bendrauja su informavimo priemonių atstovais.

Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Kita, Švietimo

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Mažeikių rajono Bendruomeninis pagalbos vaikams centras savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra: teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba Centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausymas; teikti socialinę pagalbą rizikos grupės, tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; teikti globėjams/rūpintojams „Laikino atokvėpio“ paslaugą: teikti socialinę pagalbą šeimai, pagal poreikį. Teikti vaikui laikiną globą, kai nėra galimybių globėjams, tėvams, kitiems šeimos nariams pasirūpinti vaiku arba neįgaliu vaiku arba, kai ši paslauga reikalinga nakties metu ar savaitgaliais. organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių GIMK mokymus, konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą.

Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė