Organizacijų paieška

Adakavo socialinės globos namai

Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausi veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai

Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai: puoselėti esamus, kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai: darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Akmenės r. Socialinių paslaugų namai

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai - biudžetinė įstaiga (toliau - Socialinių paslaugų namai), gyventojams teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas, atliekanti asmenų, prašomų pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą. Socialinių paslaugų namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais, teikiant socialines paslaugas tiems Akmenės rajono savaivaldybės gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas. Pagrindinis socialinių paslaugų namų tikslas - socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Įstaigoje veikia du padaliniai: vaiko globos ir pagalbos šeimai. Vaiko globos padalinyje teikaimos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos specialistų paslaugos ir mokymai globėjams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kompleksinės paslaugos šeimoms, patiriančioms sunkumus.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Akmenės rajono sporto centras

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir sporto mokykla, kuri tenkina mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, sistemiškai plečia sporto srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius, suteikia asmeniui papildomas dalikynes kompetencijas.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Sporto, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Alytaus apylinkės teismas

Alytaus apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Po 2018 m. sausio 1 d. Alytaus apylinkės teismą sudaro 5 teismo rūmai - Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Kita

Alytaus rajono vietos veiklos grupė

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. VVG yra projektinė organizacija, nesiekianti naudos sau kaip juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. – veikia ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius bei skatinti socialinę, ekonominę gerovę. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus.

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Alytaus teritorinė darbo birža

Įstaiga įgyvendina Užimtumo rėmimo politiką, derina darbo pasiūlą ir paklausą, didina darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, stebi, vertina ir prognozuoja padėtį darbo rinkoje.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė jstaiga. Mokykla savo veiklą pradejo vykdyti 1975 m. Nuo 2002 m. mokyklos pagrindinė veiklos sritis - formalusis vaikų švietimas, kurio metu jgyvendinamos bendrojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Nuo 2015 m. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, suvokdama STEAM srities mokslų poreikj, nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir, mokant gamtos bei technologiniq mokslq, remtis probleminiu, tyrinejimu grjstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teorijq glaudziai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminj mqstymq bei kurybiskumq. Ne maziau svarbi ir kita mokyklos veiklos sritis - neformalusis vaikif svietimas. Jo pagrindinis tikslas - atskleisti ir ispletoti mokiniq kurybines galias, ugdyti pradinq menin? ir estetinq kompetencijas, kurybos ir harmonijos suvokimq, suteikti dorines brandos pradmenis, per jvairias neformalias veiklas jtraukti mokinius tiek j mokyklos, tiek j miesto bendruomenes gyvenimq. ugdyti pilietiskumo kompetencijq. Mokykloje yra puikiai pritaikytq erdviq, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, projektai, seminarai. Dirbama remiantis neformalaus jaunimo ugdymo ir savanoriskumo principais. Alytaus Saltiniq pagrindine mokykla bendradarbiauja su daugeliu organizacijii ne tik is Alytaus miesto, Alytaus rajono, bet ir is visos Lietuvos. Nuo 2015 m. vykdomi tarptautiniai ERASMUS + KA I ir KA2 projektai. Mokykla - organizacija, atvira pokyciams, issukiams, naujovems. Alytaus Saltiniq pagrindines mokyklos tikslas - tapti patrauklia mokykla visiems, kuri issiskiria ypatingu demesiu kiekvienam vaikui, inovatyviu ir tyrinejanciu ugdymu, auksta bendravimo ir bendradarbiavimo kultura, darnia lyderyste ir sekmingu pokyciq jgyvendinimu. Uzdaviniai - asmenine kiekvieno jauno zmogaus pazanga ir sekminga integracija j visuomenq, viesa vaikq ir jaunimo veikia, skirta vaikq ir jaunimo poreikiams tenkinti, neformalus svietimas ir socializacija, mokiniq iniciatyvq skatinimas ir palaikymas, bendradarbiavimas su mokiniq tevais ir pedagogines bendruomenes kompetencijq tobulinimas, gerosios patirties sklaida. Mokyklos bendruomene mazai susipazinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe isreiksti savo socialinq atsakomybq savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, jgyti gyvenimiskos ir profesines patirties, taciau musq jstaigos darbuotojai išmano EST tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir uztikrinant savanorio kokybiška mokymosi procesą. Mokykla - stipri, atsakinga, motyvuota bendruomene.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo

Anykščių socialinės globos namai (Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialai)

Anykščių socialinės globos namai - socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikį (trumpalaikę) socialinę globą. Svėdasų senelių globos namų filiale - senyvo  amžiaus asmenims, o Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale – psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Asociacija ,,Iš idėjos”

Vykdome švietėjiška veiklą, kultūrinę veiklą, renginių bei seminarų organizavimą ir įgyvendinimą. Mūsų tikslas - kuo labiau ir daugiau įtraukti jaunimą į įvairias veiklas. Bendradarbiaujame su tautinio paveldo puoselėtojais, vykdome edukacijas ir sudarome  galimybes skirtingų amžiaus žmonėms dalyvauti ir domėtis tautinio paveldo, tradicinių amatų veikla.

Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie įvairias švietimo metodais skatina racionalų mąstymą, skepticizmą, realistišką požiūrį, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo, Sveikatos, Sporto

Auto klubas „4x4 Švenčionys“

Auto klubas „4x4 Švenčionys“ tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti asociacija, skaičiuojanti jau penkerius gyvavimo metus. Mūsų tikslas – suburti ir vienyti jaunimą, besidominantį automobiliais ir automobilių sportu. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti. Teikiame organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams. Auto klubas vykdo variklinių transporto priemonių ir variklių detalių gamybą, techninę priežiūrą ir remontą. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, bendrauja su informavimo priemonių atstovais.

Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Kita, Švietimo

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Pagrindinė Centro paskirtis – teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams, rizikos grupės šeimoms, globėjams (rūpintojams). Centre teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ne tik vaikams, bet ir nepilnametėms motinoms, jų šeimos nariams, užtikrinant galimybę gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, skatinant paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“

Tai nedidelis darželis, kuriame yra 4 grupės, ugdomi 2 - 6 metų vaikai. Darželį lanko vaikai iš seniūnijos ir Birštono miesto. Dirba 8 pedagogės. Amžiaus vidurkis 40 metų.

Savivaldybė: Birštono savivaldybė Veikla: Sporto, Menas ir kultūra, Švietimo, Sveikatos

Birštono vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis"

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius - taip pat ir etninius - socialinius pažintinius poreikius bei padėti vaikams išsugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisi žmonėmis ir bendraamžiais, pradmenis, pažinti savo šalį, mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.Savanoris padės mokytojui ugdyti ir prižiūrėti 3-6 metų vaikus. Vidutinis vaikų skaičius grupėje - 15.

Savivaldybė: Birštono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų evangelikų reformatų parapija

Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė

Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė, veikianti nuo 2012 metų prie Biržų kultūros centro, vykdo atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai, dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“

Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla – tai bendrosios paskirties mokykla, kurioje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Tai moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų.Mokykloje šiuo metu mokosi 68 mokiniai, 35 vaikai ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai. Mokykla turi gilias tradicijas, atvira kaitai ir naujovėms. Mokyklos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis vaikų švietimas ir projektinės veiklos. Mokykloje veikia aktyvi mokinių savivalda.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Darsūniškio bendruomenė

Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) – stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti  socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bei vykdanti vaikų dienos priežiūros veiklą.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Dienos veiklos centras

Dienos veiklos centras, įstaiga, teikianti socialines paslaugas neįgaliems žmonėms nuo 18 m. turintiems kompleksinę negalią. Įstaiga turi padalinį Salantuose. Įstaigoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos Kretingoje. Padalinyje teikiamos dienos socialinės globos ir laikinojo apgyvendinimo – trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Įstaigoje neįgalieji praleidžia dalį savo dienos nuo 8.00 ryto iki 16.30 popietės. Užsiima keramikos, dailės, siuvimo – siuvinėjimo, floristikos, medžio darbų, teatro, alternatyvaus šokio veiklomis, keliauja, leidžia laiką gamtoje, lankosi pas savo draugus kitų miestų įstaigose, sportuoja, dalyvauja nacionaliniuose ir ES finansuojamuose projektuose. Dienos veiklos centras, inovatyvi, siekianti neįgalaus jaunimo gyvenimo kokybės gerinimo ir socialinio darbo profesionalumo įstaiga. Jei nori pažinti „kitokius‘ žmones, jei esi atviras iššūkių įveikimui ir ieškantis savęs, tapk mūsų komandos nariu. Tobulėsime kartu! Apie mus: www.kretingosneigalieji.lt facebook: Dienos Veiklos Centras

Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Lygios galimybės, Sveikatos, Švietimo

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1998 metais. Druskininkų JUC tikslas – dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. JUC jaunimas gali saugiai leisti laisvalaikį ar tiesiog ilsėtis, įsitraukti į skirtingų klubų veiklas, dalyvauti neformalus ugdymo programose; išbandyti įvairius muzikos instrumentus; išmokti valdyti šviesos ir vaizdo techniką; žaisti stalo žaidimus, dalyvauti jų turnyruose; vykti į žygius; dalyvauti mokymuose, diskusijose, projektuose; dalyvauti vykstančiuose kultūriniuose renginiuose; skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvumą; suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas; organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą; padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą. Jaunimas laiką gali leisti ir kieme, kur įrengtos įvairios sporto aikštelės, „skate“ parkas, parkūro aikštelė. Šiame centre jaunas žmogus nuo 14 iki 29 metų gali praleisti laisvalaikį saugioje, draugiškoje aplinkoje, be smurto ir patyčių. Čia galima užsiimti mėgstama veikla, įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti rūpimais klausimais ir prireikus gauti pagalbą. Jaunuolis, dalyvaudamas centro veikloje, ugdo šias socialines kompetencijas bei įgūdžius: gebėjimą spręsti problemas, priimti sprendimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, pažinti save, įveikti stresą. Bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje pratybos suteikia žinių ir ugdo pasitikėjimą savimi, moko būti lyderiais. Čia daugelis susiranda gerų draugų, bendrauja su bendraamžiais, nebijo reikšti savo nuomonę, mokosi siekti savo tikslų.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

 Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi Druskininkų miesto vaikai. Įstaigoje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Duok vaikui sparnus“, integruojama olimpinio ugdymo programa „Čia auga tvirta olimpiečių pamaina“ ir sveikatos stiprinimo „Būsi sveikas ir saugus“, puoselėjamos tautos tradicijos, pilietiškumas, ekologija.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Organizacija vykdo dienos užimtumo centrų plėtros veiklą. Centrus lanko vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina įstatuose numatytus centro pagrindinius veiklos tikslus:

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Švietimo

Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“

Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ yra nepelno siekianti NVO, dirba švietimo, kultūros paveldo srityje nuo 2005 metų. Centras dirba su suaugusiais, vaikais ir jaunimu, daugiausia – tai socialiai remtini žmonės. Užsiėmimuose dalyvauja 15-20 vaikų, kurie yra iš socialiai remtinų šeimų ir yra apskaitoje. Edukacinio – kultūrinio centro „Metidė“ jaunimo ir savanorių iš viso yra 30. Suagusiems yra vedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir pamokos: anglų kalbos, tapybos ant šilko, batikos, papuošalų gamybos. Vedami užsiėmimai ir mokymai, kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo administracijos darbuotojams, pedagogams, buhalteriams. 2008 metais Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ išleido pirmąją istoriko Norberto Stankevičiaus knygą „Trys miestai: Darkiemis, Girdava, Frydlandas“. Albume pateikti Mažosios Lietuvos archyviniai prieškarinių pastatų ir vietovių atvaizdai gretinami su šių dienų vaizdais: išbyrėjusios fachverkinių namų detalės, išardytos vokiškų raudonų plytų sienos ir krūmokšniais apžėlusios niūrios bažnyčios, viduryje laukų kylantys vieniši varpinių bokštai. 2009 m. Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“ išleido antrąją Norberto Stankevičiaus knygą „Trys miestai: Stalupėnai, Gumbinė, Įsrutis“. Šioje istorinėje knygoje pateikta medžiaga apie Mažosios Lietuvos trijų miestų istoriją ir šių dienų likimą.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“ – savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius, vietinius savanorystės projektus bei įvairias jaunimo iniciatyvas. Vizija – būti aktyviausia savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius. Misija – padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjamą patirtį. Tikslai – parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose; skatinti neformalų mokymąsi; organizuoti mokymus savanorystės tema; suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų; užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo