Organizacijų paieška

Birštono vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis"

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas(sis)

Savivaldybė: Birštono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Biržų evangelikų reformatų parapija

Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų jaunimo klubas "Žalias!"

Mes dirbame dėl jaunimo tobulėjimo. Domimės savanoryste, tarptautiniu bendradarbiavimu, verslumo skatinimu, jaunimo problemų sprendimu.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų krašto muziejus yra įsikūręs dviejuose atkurtuose Biržų pilies pastatuose: rūmuose ir arsenale. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, biudžetinė kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti bei populiarinti Biržų krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes (ekspozicijos, parodos, publikacijos, įvairūs renginiai, skaitmeninimas ir skaitmeninio turinio skelbimas). Įstaigoje dirba 52 darbuotojai. Be administracijos yra šie skyriai: Fondų apskaitos ir apsaugos, Ryšių su visuomene, Istorinių tyrimų, Kompiuterių ir duomenų bazių, Buhalterinės apskaitos ir personalo, Vabalninko skyrius bei ūkio dalis, Tradicinių amatų centras Kirkiluose

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė

Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė, veikianti nuo 2012 metų prie Biržų kultūros centro, vykdo atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai, dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Biržų lopšelis-darželis „Genys“

Lopšelis-darželis „Genys“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri yra šiuolaikiška, patraukli, atvira naujai patirčiai, saugi, nuolat tobulėjanti. Ugdanti vaikus nuo gimimo iki pradinės mokyklos.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Sporto, Švietimo

Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“

Lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga teikianti neformalųji ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6/7 metų amžiaus. Lopšelis-darželis yra šalies sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ narys, tarptautinio gamtosauginio projekto ir respublikinio projekto „Olimpinė karta“ dalyvis. Įstaigoje yra suformuotos trys ankstyvojo amžiaus (1-3 metų), trys ikimokyklinio ugdymo (3-5 metų) ir dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Dirba 12 mokytojų ir 8 mokytojo padėjėjai. Darbuotojų pedagoginio darbo patirties vidurkis 18-20 metų. Įstaiga bendradarbiauja su Biržų rajono švietimo įstaigomis, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centru, Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurine mokykla. 2016-2018 metais lopšelyje-darželyje dirbo Europos savanorių tarnybos savanoriai iš Rusijos, Ispanijos, Sakartvelo

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“

Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Trumpai aprašykite savo organizacijos veiklą (ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams): Lietuvos šiaurėje, Biržų rajone, Latvijos pasienyje, dviejų upių: Apaščios ir Nemunėlio santakoje, isikūręs pats šiauriausias Lietuvos taškas - Nemunėlio Radviliškis, turintis modernia, patrauklia, dinamišką, atvirą kaitai ugdymo įstaiga. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, remdamasi filosofija - 5 P: Pagalba, Pagarba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas, ugdo pasitikinčius savo jėgomis, nebijančius iššūkiu, žinančius savo asmenybės unikalumą, mokinius. Mokykla garsėja kaip ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos pedagogus, gera materialinę bazę, pasiekianti puikių rezultatų. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Šiuo metu mokosi 62 mokiniai, 30 vaikų ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės. sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Organizacijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįsta demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda. Daug dėmesio skiriama darbui su jaunimu.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Socialinė, Sporto, Švietimo

Biržų turizmo informacijos centras

Biržų turizmo informacijos centras teikia informaciją apie Biržų krašto lankytinus objektus. Taip pat organizuojamos kelionės ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienį. Atvykusioms turistų grupėms yra siūlomos ekskursijos po Biržų kraštą. Turizmo centre taip pat galima įsigyti įvairių suvenyrų, nusipirkti keltų ar lėktuvų bilietus.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Darsūniškio bendruomenė

Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) – stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti  socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bei vykdanti vaikų dienos priežiūros veiklą.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Dienos veiklos centras

Dienos veiklos centras, biudžetinė Kretingos rajono savivaldybės įstaiga, teikiantis dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems asmenims nuo 18 m., turintiems kompleksines negalias. Įstaiga turi savo struktūrinį padalinį Kretingos rajono Salantų miestelyje, kuriame teikiamos dienos socialinės globos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Įstaigoje kartu su padaliniu dirba 35 darbuotojai, Dienos veiklos centre – 20 darbuotojų. Su savanoriais tiesiogiai dirbs 2 darbuotojai Dienos veiklos centre: koordinatorius ir tiesioginis darbo organizatorius ir 1 darbuotojas įstaigos padalinyje. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.30. Neįgaliesiems suteikiamos galimybės realizuoti save per keramikos, dailės, siuvimo, rankdarbių, floristikos meno užsiėmimus. Socialinėje srityje neįgalieji palaiko savo įgūdžius ir mokosi naujų maisto ruošos, mokomojo sodo – daržo priežiūros, savitvarkos užsiėmimuose, išvykose, mokydamiesi apsipirkti parduotuvėje, dalyvaudami kompiuterinėje veikloje, kurioje gerina savo žinias ir mokosi susimokėti mokesčius, lankydamiesi pas socialinius partnerius kitose socialinėse įstaigose, visuomeniniuose renginiuose, bendrose veiklose Kretingos miesto mokyklose. Sveikatą stiprina kineziterapijos, sporto, teniso žaidimo, pažintinėje socialinėje aplinkos pažinimo veiklose, aktyviai dalyvauja projektuose: žirgų terapija, baseinai, socialinė aplinkos pažinimo veikla per išvykas. Įstaiga dirba pagal praktiniu metodu paremtą veiklos metodiką. Yra akredituota ES socialinių paslaugų kokybės EQUASS ASSURANCE socialinių paslaugų kokybės sertifikatu, yra suteikti Socialinio darbo metodinio centro, Teikiamos aukščiausius ES socialinių paslaugų standartus atitinkančios paslaugos, kurių tikslas – neįgaliojo žmogaus gyvenimo kokybės gerinimas. Įstaiga turi savo darbo veiklos metodiką, paremtą praktine darbo patirtimi. Pagal Lietuvos Respublikos tesės aktų reikalavimus teikia licencijuotas socialines paslaugas, yra įgijusi Informacijos kaupimo ir sklaidos centro vardą, tarptautinius jaunimo apdovanojimus už veiklų projektų įgyvendinimą, nuolat dirba projektinėje veikloje taip siekdama socialinių paslaugų teikimo inovatyvumo ir būti lanksčia ir visuomenei prieinama įstaiga. Apie Dienos veiklos centrą išsamesninę formaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.kretingosneįgalieji.lt , socialiniame Facebook tinklapyje „Dienos veiklos centras“ paskyroje.

Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Socialinė

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

JUC įkurta 1998 m., ne pelno siekianti organizacija, skatinanti jaunimo neformalių grupių ir organizacijų saviraišką, iniciatyvą ir bendradarbiavimą, ieškanti patrauklių, aktualių jaunimui veiklų. JUC užtikrina saugaus laisvalaikio leidimą, suteikia galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas, skatina jaunimo saviraišką ir iniciatyvą; organizuoja jaunimo užimtumą, plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoja pramogų kultūrą; padeda jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą. Vienas svarbiausių žmogaus poreikių – savirealizacija, taigi jauni žmonės, dalyvaudami JUC veikloje ir norėdami save išreikšti, įgyvendina įvairias veiklas, planuoja įdomius renginius, konkursus – kuria netradicinius laisvalaikio būdus, kurie įtraukia vis daugiau miesto ir šalies jaunimo į pozityvią visuomeninę veiklą. JUC darbuotojai informuoja ir konsultuoja jaunimą organizacijos kūrimo, projektų vadybos, remejų paieškos ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, savanorystės klausimais. Organizuojami jaunimo mokymai, seminarai ir konferencijos, kuriose įgyjama daug naudingos patirties. Veikloje ugdomos socialinės kompetencijos: gebėjimas spręsti problemas, priimti sprendimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, save pažinti, įveikti stresą. Bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje pratybos suteikia žinių ir ugdo pasitikėjimą savimi, moko būti lyderiais. Jaunimas nebijo reikšti savo nuomonę, siekia tikslų – vykdo veiklą pagal programas, mokosi konstruktyviai spręsti konfliktus, susiranda daug draugų bendraminčių, smagiai leidžia laisvalaikį.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

 Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi Druskininkų miesto vaikai. Įstaigoje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Duok vaikui sparnus“, integruojama olimpinio ugdymo programa „Čia auga tvirta olimpiečių pamaina“ ir sveikatos stiprinimo „Būsi sveikas ir saugus“, puoselėjamos tautos tradicijos, pilietiškumas, ekologija.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Ekologinė, Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Organizacija vykdo dienos užimtumo centrų plėtros veiklą. Centrus lanko vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka kartu kaupia ir saugo kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, plečia savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių informacijos, kultūros ir savišvietos poreikius, siekia užtikrinti bibliotekinį, informacinį vartotojų aprūpinimą, tęsia LIBIS diegimą, teikia nemokamas interneto paslaugas, renginiais ir parodomis supažindina visuomenę su laikmečio aktualijomis, rašytojų menininkų kūryba ir veikla.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Sveikatos

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina įstatuose numatytus centro pagrindinius veiklos tikslus:

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Švietimo

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija (Caritas)

Parapijos bendruomenės nariai renkasi parapijos namuose. Čia savo vietą randa ir senas, ir jaunas, nes visus jungia bendras tikėjimas, noras save išreikšti ir daryti gerus darbus.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Edukacinis – kultūrinis centras „Metidė“

Edukacinio-kultūrinio centro veikla apima socialinę, švietimo ir kultūrinę veiklas. Socialinė veikla apima socialiai remtinų žmonių aprūpinimas drabužiais ir avalyne, maisto produktais, socialinių įgūdžių mokymai Veikla grindžiama projektų rašymu, įvairių naujų mokymo programų įdiegimui ir pravedimui, kursų socialiai remtiniems asmenims pravedimui Tolimesni istoriniai kultūros paveldo tyrinėjimai Prūsijos teritorijoje, pastovių kultūros paveldo nuotraukų eksponavimas. Seminarų, skirtų kultūros paveldo specialistams organizavimas, kvalifikacijos kursų kultūros darbuotojams organizavimas. Organizacija planuoja plėstis priimant naujus narius, organizuojant įvairesnius kursus, bei jungtis į tarptautinių kultūros organizacijų tinkią. Pastoviai vyksta meno terapijos, šilko tapybos, papuošalų gamybos, delupažo mokymai įvairių socialinių grupi atstovams.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Elektrėnų kultūros centras

Elektrėnų kultūros centras (toliau - EKC) bendradarbiauja su savivaldybės kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis, dvasininkija, žiniasklaida, Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną ir aktyvų laisvalaikio praleidimą puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis. Elektrėnų kultūros centre dirba 15 kultūros ir techninių darbuotojų. Veikia 24 mėgėjų meno kolektyvai. Per metus organizuojama apie 200 įvairių renginių ir valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimų. Organizuojami ir nauji projektai, festivaliai bei šventės. Tradicija tapo vaikų ir jaunimo edukacinės vasaros stovyklos, tarptautiniai jaunimo mainai. Stiprinama partnerystė ir įgyvendinami bendri projektai su jaunimo bei kultūrinėmis organizacijomis iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos, Latvijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos. EKC yra įsikūręs ir Elektrėnų jaunimo centras (toliau - EJC). Čia lankosi visi norintys jauni žmonės 12-29 metų amžiaus, dirba 4 jaunimo darbuotojai. Kiekvieną dieną čia apsilanko apie 30-40 jaunų žmonių. Centre vykdomos įvairios veiklos: prevencinės paskaitos, išvykos, sportinės rungtys, profesinis orientavimas, jaunimo organizacijų veiklos ir kt. Jaunimo centro darbuotojai konsultuoja jaunus žmones jiems rūpimais klausimais, vykdo grupines ir individualias konsultacijas. Atėję jaunuoliai čia gali nemokamai naudotis visa įranga, realizuoti savo idėjas, prisidėti prie organizuojamų akcijų ir renginių.

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Žiniasklaida ir komunikacija

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) - asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančius ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra. VVG taip pat įgyvendino įvairius projektus, susijusius su jaunimo ir suaaugusiųjų užimtumu, viešųjų erdvių įkūrimu, nuo 2017 m. yra įsteigusi tris vaikų dienos centrus.

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Švietimo

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vizija – biblioteka - patraukli, saugi ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Vienas pagrindinių bibliotekos tikslų, be knygų komplektavimo bei skaitytojų aptarnavimo, yra - kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais. Elektrėnų sav. viešoji biblioteka nuolat dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose, drąsiai ieško naujų idėjų išskirtiniams savo lankytojų poreikiams tenkinti. Biblioteka dalyvauja skaitymo skatinimo, IT, sveikatinimo, meno terapijos ir įvairiose kitose projektinėse veiklose, kurios skirtos mūsų lankytojams. Bibliotekoje nuolat vyksta įvairūs renginiai bei užsiėmimai vaikams, jaunimui bei suaugusiems

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Europos Savanorių Tarnybos asociacija ,,Saltes“ – nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, suburianti savanorius, kurianti tarptautinius bei vietinius savanorystės projektus, taip pat palaikanti jaunimo iniciatyvas. Vizija - Būti aktyviausia, savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius. Misija - Padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjama patirtį. Tikslai: Parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose; Skatinti neformalų mokymąsi; • • Organizuoti mokymus savanorystės tema; • Suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų; • Užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultavimo ir mokymo įstaiga, kuri nusprendė savo profesionalų ir smagų kolektyvą papildyti entuziastingais, motyvuotais ir atvirų pažiūrų savanoriais. Pagrindinės instituto veiklos sritys yra šios: socialinio verslo skatinimas, Europos Sąjungos projektų rašymas ir įgyvendinimas, verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės – mokomosios entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai ir rinkos tyrimų vykdymas, mokymai, verslo renginiai (komandos formavimas, gimtadieniai, šventinių dienų minėjimai ir t.t.), konsultacijos. Mūsų komandos nariai yra kūrybiški, novatoriški ir atkakliai siekiantys tikslo, kurie dalinsis savo žiniomis ir niekuomet neatsisakys padėti jauniesiems entuziastams. Savanorystės metu dažniausiai patirties įgyjama šiose srityse: internetinio puslapio ir socialinių medijų turinio kūrimas; pagalba projektų vadovui įgyvendinant projektus, grafinio dizaino sprendimai; marketingo ir pardavimų idėjos, informacijos paieška ir sisteminimas, savanoriai taip pat daugiau sužino apie socialinio verslo skatinimo galimybes Lietuvoje ir pasaulyje. Dauguma savanorių patvirtino, kad savanorystė Institute padėjo greičiau susirasti darbą, o geriausi savanoriai prisijungė prie mūsų kolektyvo.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Kita, Švietimo

Gargždų atviras jaunimo centras

Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – Jaunimo centras) įsteigtas 2016 m. vasario 2 d. Buveinės adresas Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. Savo veiklą Jaunimo centras pradėjo 2016 m. balandžio 11 d., o nuo gegužės mėn. pradėjo dirbti jaunimo darbuotojai.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė, Sporto

Gargždų krašto muziejus

„Pažinimo džiaugsmas - kiekvienam tai Gargždų krašto muziejus šūkis. Muziejus lankytojus kviečia pažinti Gargždų miesto, Klaipėdos rajono ir Lietuvos istorija, kultūrą, tradicijas. Muziejus įkurtas 2005 m. Svarbiausias veiklos tikslas yra kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti ir populiarinti krašto dvasines ir materialines vertybes. Muziejus kasmet rengia profesionalaus meno, tautodailės, istorines, kraštotyros parodas, organizuoja renginius, konferencijas, ekskursijas, dalyvauja ir įgyvendina tarptautinius, kultūros tarybos, programinius kultūros ir turizmo projektus, leidžia leidinius, plėtoja ir palaiko ryšius su užsienio partneriais, švietimo, socialinėmis, kultūros įstaigomis, meno, amatų kūrėjais, vietos bendruomenėmis, įmonėmis, žiniasklaida. Gargždų krašto muziejui priklauso 4 filialus Klaipėdos rajone: 2006 m. įsteigtas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus (Priekule) 2007 m. - Agluonėnų etnografine sodyba (Agluonėnai), 2009 m. - I. Simonaitytės memorialinis muziejus (Priekulė) ir 2010 m. – Jono Gižo etnografinė sodyba (Dreverna). Laisvės kovų ir tremties muziejuje pristatoma SSRS pokario agresija Klaipėdos regione: partizaninė kova, masiniai gyventojų trėmimai, įkalinimai, gyvenimas lageriuose. Muziejus rengia temines ekskursijas, paskaitas apie Prickulę, mieste ir jo apylinkėse veikusias spaustuves, asmenybes, architektūra, spauda, religiją ir kt. 1. Simonaitytės memorialiniame muziejuje veikia nuolatinė ekspozicija, skirta rašytojai levai Simonaitytei. Muziejus įkurtas rašytojai priklausiusiame vasarnamyje Priekulėje. Muziejus rengia literatūrinius teminius vakarus, susitikimus su žymiais Klaipėdos krašto žmonėmis, priima turistines grupes. Agluonėnų etnografinė sodyba įkurta 19 a. pab. lietuvininko laukininko sodyboje, autentiškuose pastatuose. Muziejuje pristatoma Mažosios Lietuvos krašto istorija, sodybos kompleksas pritaikytas odukacijoms, festivaliams, teatrui, koncertams, parodoms ir kt. Muziejuje vyksta tradiciniai renginiai užgavėnės, jurginės, joninės, vedamos edukacinės programos atskleidžia Mažosios Lietuvos amatus, tradicijas, gyvenimo būdą. Jono Gižo etnografinė sodyba dedikuota garsiam pamario krašto laivadirbiui J. Gižui, žvejo amatui, reguliuojamos žvejybos istorijai, Sišioniškių tradicijoms pamaryje. Muziejuje vasaros sezono metu gausu lankytojų ir renginių, kur taip pat vedamos įdomios edukacijos. Gargždų krašto muziejuje šiuo metu dirba 14 darbuotojų.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo

Gargždų muzikos mokykla

Gargždų muzikos mokykla įkurta 1965 m. Čia veikia trys skyriai 3 skyriai: muzikos (fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės, birbynė, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, gitara, mušamieji instrumentai, džiazinis dainavimas, chorinis dainavimas berniukams), choreografijos ir dramos, integruojami neigalūs vaikai. Mokykla turi ir skyrius Veiviržėnuose bei Endriejave. Pirmasis mokyklos direktorius – Benediktas Stirbys, 1975-2016 mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas, o nuo 2016 m. direktorė - Danutė Ruškytė. Mokykla respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose reprezentuoja meniniai kolektyvai: smuikininku, kanklininkiu, moderniosios muzikos. trimitininkų. folkloro ansambliai, akordeonistų pučiamųjų instrumentų orkestrai, dainos studija „Svirplys“, berniukų ir jaunuolių choras „Klevelis“ mergaičių choras, šokių kolektyvas „Sūkurėlis“, dramos studija „Kipšiukas“.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo

Gargždų socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų teikimas: - dienos socialinė globa specialių poreikių turintiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, organizuojant jų kasdienių įgūdžių lavinimą, emocinę pagalbą bei laisvalaikio užimtumą; - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas specialiųjų poreikių turintiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, organizuojant jų kasdienių įgūdžių lavinimą, emocinę pagalbą bei laisvalaikio užimtumą; - vaikų iš socialinės rizikos ar socialiai remtinų šeimų socialinių bei kasdienių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, emocinė pagalba bei jų užimtumo skatinimas; - laikinos gyvenamosios vietos suteikimas nakvynės namuose ir krizių centre; - pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; - psichosocialinė pagalba. Optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekiama teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Socialinė