Organizacijų paieška

Biržų regioninio parko direkcija

Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė

Biržų turizmo informacijos centras

Biržų turizmo informacijos centras teikia informaciją apie Biržų krašto lankytinus objektus. Taip pat organizuojamos kelionės ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienį. Atvykusioms turistų grupėms yra siūlomos ekskursijos po Biržų kraštą. Turizmo centre taip pat galima įsigyti įvairių suvenyrų, nusipirkti keltų ar lėktuvų bilietus.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų švietimo pagalbos tarnybos padalinys - Atviras jaunimo centras

Nuo 2012 metų Biržuose prie kultūros centro veikė atvira jaunimo erdvė, kuri vykdė atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes, savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas, siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo. Ši atvira jaunimo erdvė stengiasi peraugti į atvirą jaunimo centrą. 2019 m. lapkričio 24 d. Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą „Dėl Biržų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų pakeitimo“, kuris buvo patvirtintas sprendimo Nr. T-211. Nuo šiol Biržų švietimo pagalbos tarnyba turi padalinį – Atvirą jaunimo centrą ir perima jo koordinavimą su visais buvusiais jaunimo darbuotojais, patalpomis iš Biržų kultūros centro. Atviras jaunimo centras veiks toje pačioje vietoje, kur anksčiau veikė Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras bene didžiausia organizacija Klaipėdoje teikianti socialines paslaugas šeimoms, vaikams ir moterims. Organizacijos tikslas - didinti Klaipėdos miesto socialinę riziką patiriančių asmenų, šeimų, socialinę riziką patiriančių ir likusių be tėvų globos vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą, skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka. Šiuo metu organizacija teikia šias paslaugas: Paslaugos šeimoms. Darbo su šeimomis ir vaikais skyriaus darbuotojai pagal poreikį teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, organizuoja joms tėvystės įgūdžių mokymus ir psichologo pagalbą, pagal galimybes padeda šeimoms apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais. Dienos socialinės priežiūros skyriaus darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą socialinės rizikos ir/ar socialinės riziką patiriančių šeimų vaikams nuo 7 iki 18 m. Vaikams, pagal poreikį teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, maitinimas, psichologinė pagalba, užimtumo organizavimas, pagalba pamokų ruošoje, darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Atvejo vadybos skyriaus atvejo vadybininkai taiko atvejo vadybą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vertina socialinių paslaugų šeimoms poreikį, inicijuoja pagalbos plano sudarymą, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną iki atvejo vadybos proceso užbaigimo. Pagalba moterims ir moterims su vaikais nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos, teikiamos psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvendinimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugos vaikams. Socialinės priežiūros ir globos skyriaus darbuotojai teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia. Vaikams skyriuje suteikiama visapusiška priežiūra, socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba, bendroji sveikatos priežiūra, bei laisvalaikio užimtumas ir pan. Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyriaus darbuotojai teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir budintiems globotojams paslaugą (atranka, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas).

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Socialinė

Dargužių amatų centras

VšĮ Dargužių amatų centras jau 5 metus organizuoja edukacinius užsiėmimus, kalendorines šventes, vienija Dzūkijos krašto amatininkus, pristato Dargužių kaimą, gamina tradicinius dzūkiškus patiekalus, centre prekiaujama amatininkų dirbiniais.

Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo

Darsūniškio bendruomenė

Darsūniškio bendruomenė veikia nuo 2002 metų pavasario. Tai savanoriška organizacija, veikianti Kaišiadorių rajone ir vienijanti Darsūniškio bei jo apylinkių gyventojus. Asociacija yra labdaros ir paramos gavėja bei teikėja.

Savivaldybė: Kaišiadorių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė

Didvyžių socialinės globos namai

Didvyžių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausieji veiklos tikslai: 1-teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus; 2-tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; 3- atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę. Didvyžių socialinės globos namai be stacionaraus padalinio turi Grupinio gyvenimo namus, adresu Žemaitės 3, Vilkaviškis, kuriuose 10- čiai asmenų su proto ar psichikos negalią teikiama ilgalaikė globa.

Savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sveikatos

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) – stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti  socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bei vykdanti vaikų dienos priežiūros veiklą.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Dienos veiklos centras

Dienos veiklos centras, biudžetinė Kretingos rajono savivaldybės įstaiga, teikiantis dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems asmenims nuo 18 m., turintiems kompleksines negalias. Įstaiga turi savo struktūrinį padalinį Kretingos rajono Salantų miestelyje, kuriame teikiamos dienos socialinės globos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Įstaigoje kartu su padaliniu dirba 35 darbuotojai, Dienos veiklos centre – 20 darbuotojų. Su savanoriais tiesiogiai dirbs 2 darbuotojai Dienos veiklos centre: koordinatorius ir tiesioginis darbo organizatorius ir 1 darbuotojas įstaigos padalinyje. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.30. Neįgaliesiems suteikiamos galimybės realizuoti save per keramikos, dailės, siuvimo, rankdarbių, floristikos meno užsiėmimus. Socialinėje srityje neįgalieji palaiko savo įgūdžius ir mokosi naujų maisto ruošos, mokomojo sodo – daržo priežiūros, savitvarkos užsiėmimuose, išvykose, mokydamiesi apsipirkti parduotuvėje, dalyvaudami kompiuterinėje veikloje, kurioje gerina savo žinias ir mokosi susimokėti mokesčius, lankydamiesi pas socialinius partnerius kitose socialinėse įstaigose, visuomeniniuose renginiuose, bendrose veiklose Kretingos miesto mokyklose. Sveikatą stiprina kineziterapijos, sporto, teniso žaidimo, pažintinėje socialinėje aplinkos pažinimo veiklose, aktyviai dalyvauja projektuose: žirgų terapija, baseinai, socialinė aplinkos pažinimo veikla per išvykas. Įstaiga dirba pagal praktiniu metodu paremtą veiklos metodiką. Yra akredituota ES socialinių paslaugų kokybės EQUASS ASSURANCE socialinių paslaugų kokybės sertifikatu, yra suteikti Socialinio darbo metodinio centro, Teikiamos aukščiausius ES socialinių paslaugų standartus atitinkančios paslaugos, kurių tikslas – neįgaliojo žmogaus gyvenimo kokybės gerinimas. Įstaiga turi savo darbo veiklos metodiką, paremtą praktine darbo patirtimi. Pagal Lietuvos Respublikos tesės aktų reikalavimus teikia licencijuotas socialines paslaugas, yra įgijusi Informacijos kaupimo ir sklaidos centro vardą, tarptautinius jaunimo apdovanojimus už veiklų projektų įgyvendinimą, nuolat dirba projektinėje veikloje taip siekdama socialinių paslaugų teikimo inovatyvumo ir būti lanksčia ir visuomenei prieinama įstaiga. Apie Dienos veiklos centrą išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame tinklapyje www.kretingosneįgalieji.lt , socialiniame Facebook tinklapyje „Dienos veiklos centras“ paskyroje.

Savivaldybė: Kretingos rajono savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Socialinė

Druskininkų kultūros centras

Kultūros centro veiklos tikslai – kultūrinės, meninės, šviečiamosios (edukacinės) ir informacinės veiklos plėtojimas, neformaliojo ugdymo, meninių programų kūrimas, pramoginių programų vystymas, etninės kultūros, mėgėjų meno puoselėjimas, kultūros ir meno projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas, kūrybinės saviraiškos užtikrinimas. Kultūros centras, įgyvendindamas šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas: sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, užtikrina jų kūrybos ir darbo sąlygas; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, darbą su jaunimu; organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; rengia ir vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; puoselėja vaizduojamąjį ir taikomąjį meną, dailiuosius amatus, plėtoja šių sričių edukacinę veiklą; sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; rengia tradicinių kultūros vertybių sąvadą; vykdo kultūros ir meno projektus; bendradarbiauja su mokslo, švietimo, kultūros, sporto, jaunimo, turizmo, socialinės srities, verslo ir kitomis įstaigomis, asociacijomis šalyje ir už jos ribų; tiria, analizuoja ir įvertina bendruomenės kultūrinius poreikius; tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Žiniasklaida ir komunikacija

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

 Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi Druskininkų miesto vaikai. Įstaigoje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Duok vaikui sparnus“, integruojama olimpinio ugdymo programa „Čia auga tvirta olimpiečių pamaina“ ir sveikatos stiprinimo „Būsi sveikas ir saugus“, puoselėjamos tautos tradicijos, pilietiškumas, ekologija.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Ekologinė, Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, licencijuota teikti šias paslaugas: • Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos gydytojo praktikos, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo. • Pirminės psichikos sveikatos priežiūros; • Pirminės odontologinės pagalbos ir protezavimo; • Greitosios medicinos pagalbos; • Slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos; • Psichikos dienos stacionaras. Vizija: VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras – inovatyvi, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams sveikatos priežiūros įstaiga. Misija: Teikti Druskininkų miesto ir savivaldybės gyventojams ir svečiams kvalifikuotas, saugias ir savalaikes ambulatorines, pirminio lygio stacionarines bei skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai panaudojant turimus išteklius. Tikslai: Būti arčiausiai paciento visais jo amžiaus tarpsniais. Išklausyti, patarti ir padėti išspręsti sveikatos problemas. Gydyti remiantis naujausiomis medicinos mokslo žiniomis, sukaupta klinikine praktika bei holistiniu požiūriu į žmogų. Nuolat propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir skatinti pacientus rūpintis savo sveikata.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Sveikatos

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Organizacija vykdo dienos užimtumo centrų plėtros veiklą. Centrus lanko vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka kartu kaupia ir saugo kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, plečia savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių informacijos, kultūros ir savišvietos poreikius, siekia užtikrinti bibliotekinį, informacinį vartotojų aprūpinimą, tęsia LIBIS diegimą, teikia nemokamas interneto paslaugas, renginiais ir parodomis supažindina visuomenę su laikmečio aktualijomis, rašytojų menininkų kūryba ir veikla.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Sveikatos

Druskininkų stalo žaidimų klubas

Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas („Board Punks“) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti jaunimo organizacija, veikianti savanoriškais pagrindais ir turinti paramos gavėjo statusą. Asociacijos misija – populiarinti stalo žaidimų kultūrą ir skatinti kokybiškas bei turiningas laisvalaikio formas. Dauguma organizacijos veiklų yra susijusios su stalo ir vaidmenų žaidimais – tai viena iš geriausių mokymosi formų, ji įtraukianti ir smagi, sukurianti draugišką, žaismingą, tačiau kartu ir konkurencingą aplinką, kurioje sprendžiamos iškilusios problemos, mokomasi iš klaidų, o žaidimo elementai tampa metaforomis ir analogijomis, padedančiomis susieti ir įsisavinti turinį. Žaidimas taip pat yra ir žmogaus aktyvumo išraiška, kuri išlaisvina kūrybiškumą, energiją ir jėgą. Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas organizuoja stalo, vaidmenų žaidimų vakarus, turnyrus, edukacijas, žaidimų naktis, kūrybines dirbtuves ir kitas veiklas. Asociacija yra kasmetinio stalo žaidimų konvento „PineCon“, populiarinančio stalo žaidimų kultūrą, organizatorė. Klubas taip pat rengia vaidmenų žaidimų (RPG) kampanijas, miniatiūrų (wargames) žaidimus bei dirbtuves. Daugiau – www.boardpunks.lt, www.facebook.com/boardpunks

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija, Kita: stalo ir vaidmenų žaidimai

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina įstatuose numatytus centro pagrindinius veiklos tikslus.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Švietimo

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija (Caritas)

Parapijos bendruomenės nariai renkasi parapijos namuose. Čia savo vietą randa ir senas, ir jaunas, nes visus jungia bendras tikėjimas, noras save išreikšti ir daryti gerus darbus.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dzūkijos nacionalinis parkas įkurtas 1991 metais balandžio 23 d. turtingiausioms gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Dainavos krašto teritorijoms saugoti, tvarkyti ir naudoti. Tai viena didžiausių saugomų teritorijų Lietuvoje – plotas 58 519 ha. 1975 metais rugsėjo mėnesį įkurtas Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas. Įkūrimo tikslas – saugoti didžiausią Lietuvoje natūralaus hidrologinio režimo pelkyną, žemynines kopas ir miškus, augalus, gyvūnus ir grybus. Čepkeliai svarbūs ir tarptautiniu mastu - jie paskelbti NATURA 2000 teritorija (Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo dalimi), taip pat įrašyti į Ramsar konvencijos (saugančios tarptautinės reikšmės šlapžemes) sąrašą. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija yra biudžetinė įstaiga, kurioje dirba 36 darbuotojai. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veikla ir tikslai: • organizuoja Nacionalinio parko ir Rezervato gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupia informaciją apie jų gamtinės aplinkos komponentų būklę ir kaitą; • saugo gamtos bei kultūros paveldo vertybes • sudaro sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį turizmą ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose; • vykdo gamtosauginį (ekologinį) švietimą, propaguoja gamtos apsaugos idėjas; • puoselėja Dzūkijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoja gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, vykdo švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą.

Savivaldybė: Varėnos rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Socialinė

Elektrėnų kultūros centras

Elektrėnų kultūros centras (toliau - EKC) bendradarbiauja su savivaldybės kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis, dvasininkija, žiniasklaida, Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną ir aktyvų laisvalaikio praleidimą puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis. Elektrėnų kultūros centre dirba 15 kultūros ir techninių darbuotojų. Veikia 24 mėgėjų meno kolektyvai. Per metus organizuojama apie 200 įvairių renginių ir valstybinių bei kalendorinių švenčių paminėjimų. Organizuojami ir nauji projektai, festivaliai bei šventės. Tradicija tapo vaikų ir jaunimo edukacinės vasaros stovyklos, tarptautiniai jaunimo mainai. Stiprinama partnerystė ir įgyvendinami bendri projektai su jaunimo bei kultūrinėmis organizacijomis iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos, Latvijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos. EKC yra įsikūręs ir Elektrėnų jaunimo centras (toliau - EJC). Čia lankosi visi norintys jauni žmonės 12-29 metų amžiaus, dirba 4 jaunimo darbuotojai. Kiekvieną dieną čia apsilanko apie 30-40 jaunų žmonių. Centre vykdomos įvairios veiklos: prevencinės paskaitos, išvykos, sportinės rungtys, profesinis orientavimas, jaunimo organizacijų veiklos ir kt. Jaunimo centro darbuotojai konsultuoja jaunus žmones jiems rūpimais klausimais, vykdo grupines ir individualias konsultacijas. Atėję jaunuoliai čia gali nemokamai naudotis visa įranga, realizuoti savo idėjas, prisidėti prie organizuojamų akcijų ir renginių.

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Žiniasklaida ir komunikacija

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) - asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančius ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra. VVG taip pat įgyvendino įvairius projektus, susijusius su jaunimo ir suaaugusiųjų užimtumu, viešųjų erdvių įkūrimu, nuo 2017 m. yra įsteigusi tris vaikų dienos centrus.

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Švietimo

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vizija – biblioteka - patraukli, saugi ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Vienas pagrindinių bibliotekos tikslų, be knygų komplektavimo bei skaitytojų aptarnavimo, yra - kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais. Elektrėnų sav. viešoji biblioteka nuolat dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose, drąsiai ieško naujų idėjų išskirtiniams savo lankytojų poreikiams tenkinti. Biblioteka dalyvauja skaitymo skatinimo, IT, sveikatinimo, meno terapijos ir įvairiose kitose projektinėse veiklose, kurios skirtos mūsų lankytojams. Bibliotekoje nuolat vyksta įvairūs renginiai bei užsiėmimai vaikams, jaunimui bei suaugusiems

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Vievio vaikų dienos centras

Vievio vaikų dienos centras yra Elektrėnų socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas socialinę atskirtį patiriančių, nepasiturinčių ir kitų socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams. Vievio vaikų dienos centro teikiamos paslaugos: • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas; • maitinimo organizavimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, meno, sporto, multimedijos užsiėmimai, kultūriniai renginiai); darbinių ir higieninių įgūdžių ugdymas; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; dušo ir skalbimo paslaugos; transporto paslaugos; individuali ir grupinė psichologinė pagalba; organizuojamos paskaitos, diskusijos; organizuojama pažintinė veikla (ekskursijos, turistiniai žygiai); liepos – rugpjūčio mėnesiais organizuojamos vasaros poilsio stovyklos.

Savivaldybė: Elektrėnų savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Žiniasklaida ir komunikacija

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Europos Savanorių Tarnybos asociacija ,,Saltes“ – nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, suburianti savanorius, kurianti tarptautinius bei vietinius savanorystės projektus, taip pat palaikanti jaunimo iniciatyvas. Vizija - Būti aktyviausia, savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius. Misija - Padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjama patirtį. Tikslai: Parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose; Skatinti neformalų mokymąsi; Organizuoti mokymus savanorystės tema; • Suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų; • Užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė, Švietimo

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultavimo ir mokymo įstaiga, kuri nusprendė savo profesionalų ir smagų kolektyvą papildyti entuziastingais, motyvuotais ir atvirų pažiūrų savanoriais. Pagrindinės instituto veiklos sritys yra šios: socialinio verslo skatinimas, Europos Sąjungos projektų rašymas ir įgyvendinimas, verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės – mokomosios entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai ir rinkos tyrimų vykdymas, mokymai, verslo renginiai (komandos formavimas, gimtadieniai, šventinių dienų minėjimai ir t.t.), konsultacijos. Mūsų komandos nariai yra kūrybiški, novatoriški ir atkakliai siekiantys tikslo, kurie dalinsis savo žiniomis ir niekuomet neatsisakys padėti jauniesiems entuziastams. Savanorystės metu dažniausiai patirties įgyjama šiose srityse: internetinio puslapio ir socialinių medijų turinio kūrimas; pagalba projektų vadovui įgyvendinant projektus, grafinio dizaino sprendimai; marketingo ir pardavimų idėjos, informacijos paieška ir sisteminimas, savanoriai taip pat daugiau sužino apie socialinio verslo skatinimo galimybes Lietuvoje ir pasaulyje. Dauguma savanorių patvirtino, kad savanorystė Institute padėjo greičiau susirasti darbą, o geriausi savanoriai prisijungė prie mūsų kolektyvo.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Kita, Švietimo

Gargždų atviras jaunimo centras

Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – Jaunimo centras) įsteigtas 2016 m. vasario 2 d. Buveinės adresas Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r. Savo veiklą Jaunimo centras pradėjo 2016 m. balandžio 11 d., o nuo gegužės mėn. pradėjo dirbti jaunimo darbuotojai.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė, Sporto