Organizacijų paieška

Biržų evangelikų reformatų parapija

Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų krašto muziejus yra įsikūręs dviejuose atkurtuose Biržų pilies pastatuose: rūmuose ir arsenale. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, biudžetinė kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti bei populiarinti Biržų krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes (ekspozicijos, parodos, publikacijos, įvairūs renginiai, skaitmeninimas ir skaitmeninio turinio skelbimas). Įstaigoje dirba 52 darbuotojai. Be administracijos yra šie skyriai: Fondų apskaitos ir apsaugos, Ryšių su visuomene, Istorinių tyrimų, Kompiuterių ir duomenų bazių, Buhalterinės apskaitos ir personalo, Vabalninko skyrius bei ūkio dalis, Tradicinių amatų centras Kirkiluose.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Biržų ligoninė

VšĮ Biržų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos  sistemos Biržų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti antrines stacionarines sveikatos priežiūros, antrines ambulatorines sveikatos priežiūros, pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų), dienos chirurgijos, hemodializės ir laboratorinės diagnostikos paslaugas Biržų rajono gyventojams.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sveikatos

Biržų lopšelis-darželis „Genys“

Lopšelis-darželis „Genys“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri yra šiuolaikiška, patraukli, atvira naujai patirčiai, saugi, nuolat tobulėjanti. Ugdanti vaikus nuo gimimo iki pradinės mokyklos.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Sporto, Švietimo

Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“

Lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6/7 metų amžiaus. Lopšelis-darželis yra šalies sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ narys, tarptautinio gamtosauginio projekto ir respublikinio projekto „Olimpinė karta“ dalyvis. Įstaigoje yra suformuotos trys ankstyvojo amžiaus (1-3 metų), trys ikimokyklinio ugdymo (3-5 metų) ir dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Dirba 12 mokytojų ir 8 mokytojo padėjėjai. Darbuotojų pedagoginio darbo patirties vidurkis 18-20 metų. Įstaiga bendradarbiauja su Biržų rajono švietimo įstaigomis, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centru, Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurine mokykla. 2016-2018 metais lopšelyje-darželyje dirbo Europos savanorių tarnybos savanoriai iš Rusijos, Ispanijos, Sakartvelo

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“

Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Lietuvos šiaurėje, Biržų rajone, Latvijos pasienyje, dviejų upių: Apaščios ir Nemunėlio santakoje, įsikūręs pats šiauriausias Lietuvos taškas - Nemunėlio Radviliškis, turintis modernią, patrauklią, dinamišką, atvirą kaitai ugdymo įstaigą. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, remdamasi filosofija - 5 P: Pagalba, Pagarba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas, ugdo pasitikinčius savo jėgomis, nebijančius iššūkių, žinančius savo asmenybės unikalumą, mokinius. Mokykla garsėja kaip ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos pedagogus, gerą materialinę bazę, pasiekianti puikių rezultatų. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Šiuo metu mokosi 62 mokiniai, 30 vaikų ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės. sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Organizacijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįsta demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda. Daug dėmesio skiriama darbui su jaunimu.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Socialinė, Sporto, Švietimo

Biržų regioninio parko direkcija

Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė

Biržų turizmo informacijos centras

Biržų turizmo informacijos centras teikia informaciją apie Biržų krašto lankytinus objektus. Taip pat organizuojamos kelionės ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienį. Atvykusioms turistų grupėms yra siūlomos ekskursijos po Biržų kraštą. Turizmo centre taip pat galima įsigyti įvairių suvenyrų, nusipirkti keltų ar lėktuvų bilietus.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų švietimo pagalbos tarnybos padalinys - Atviras jaunimo centras

Nuo 2012 metų Biržuose prie kultūros centro veikė atvira jaunimo erdvė, kuri vykdė atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes, savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas, siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo. Ši atvira jaunimo erdvė stengiasi peraugti į atvirą jaunimo centrą. 2019 m. lapkričio 24 d. Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą „Dėl Biržų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų pakeitimo“, kuris buvo patvirtintas sprendimo Nr. T-211. Nuo šiol Biržų švietimo pagalbos tarnyba turi padalinį – Atvirą jaunimo centrą ir perima jo koordinavimą su visais buvusiais jaunimo darbuotojais, patalpomis iš Biržų kultūros centro. Atviras jaunimo centras veiks toje pačioje vietoje, kur anksčiau veikė Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Jaunimo asociacija „Tau penki“ (SVOO)

Organizacija bendradarbiauja kartu su Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdve, kartu įgyvendiname projektus. Organizacijos vadovas Rokas Bėliakas turi ilgametę patirtį neformalaus darbo su jaunimu. Rebeka Pešelytė antri metai dirba jaunimo darbuotoja Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje. Apie mūsų veiklą galite daugiau sužinoti apsilankę internetinėje svetainėje https://www.facebook.com/birzuaje, organizuojame Europos jaunimo savaitė Biržų rajone, šiuo metu įgyvendiname JTBA Europos solidarumo projektą, globojame jaunimą kuris neturi organizacijos, bet nori įgyvendinti projektus.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

LPF "Vilties šviesa"

Šios organizacijos veikla: socialinis darbas vaikų dienos centre su vaikais nuo 6 iki 13 ir jaunimo erdvėje su paaugliais nuo 14 iki 19 metų. Teikiamas užimtumas bei socialinės paslaugos. Vykdomos sportinės veiklos (treniruoklių salė, šokių salė, stalo tenisas, biliardas); skatinama saviraiška: mokymasis groti įvairiais instrumentais, meniniai užsiėmimai; individualus ir grupinis konsultavimas, laikina nakvynė krizės atveju, higienos paslaugos (drabužių skalbimas, dušas); galimybė gaminti užkandžius.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“

VšĮ „Pagalbos centras“ turi įkūręs 3 vaikų ir jaunimo dienos centrus:Biržų mieste, Papilio mstl. ir Pačeriaukštės kaime. Įstaiga globoja gausias šeimas Biržų rajone ir vykdo ESFA ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektus. Jau 18 metų įstaiga organizuoja vaikams ir jaunimui vasaros stovyklas ir kitas veiklas jaunimo turiningam užimtumui ir laisvalaikiui (mokymus, seminarus, keliones į užsienį, išvykas ir ekskursijas).

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Sporto, Sveikatos

VŠĮ "Biržų rajono savivaldybės poliklinika"

VŠĮ "Biržų rajono savivaldybės poliklinika" yra pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti šeimos medicinos , pirminės psichikos sveikatos priežiūros, akušerio praktikos, slaugos, masažo, odontologijos ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas Biržų rajono gyventojams.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Sveikatos

VšĮ. Švento Vincento Pauliečio globos namai

VšĮ Šv. Vincento Pauliečio Globos namai yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų nustatyta tvarka, iš savininko turto įsteigtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Veikiantis socialinėje srityje ir visiškai teikiantis paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos socialinių problemų, savarankiškumo ir neįgalumo pasirūpinti savimi. Biržų katalikų parapijiečių aukotomis 1936 metais buvo pastatytas dviejų aukštų pastatas, kuriame labdaringa Sv. Vincento Pauliečio draugija įkūrė senelių prieglaudą. Tarybiniais metais šis pastatas buvo nacionalizuotas ir globotiniai gyventi nebegalėjo . Penkiasdešimt metų pastate buvo įvairūs Biržų ligoninės skyriai. Po nepriklausomybės atgavimo 1994m. Pastatas buvo grąžintas Biržų parapijai ir vėl atkurti Sv.Vincento Pauliečio globos namai. Globos namuose gali gyventi 27 asmenys Biržų ar aplinkinių rajonų, kuriems reikia trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės priežiūros paslaugos.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras

Centro tikslas - teikiant nestacionarias paslaugas stiprinti Biržų rajono neįgaliųjų ir kitų bendruomenės narių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, didinti Biržų rajono gyventojams galimybę dalyvauti bendruomenės gyvenime ir suteikti socialinę pagalbą šeimoms, asmenims, nesugebantiems pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, sudarant jiems sąlygas stiprinti savo gebėjimus patiems spręsti iškylančias socialines problemas ir siekiant išvengti socialinės atskirties ar ją sumažinti.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė