Jaunimo politika Nacionaliniu lygmeniu

Jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu

Jaunimo politikos struktūrų veiklą reglamentuoja LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas). Jame įtvirtintos pagrindinės jaunimo politikos sąvokos, nustatomi šios politikos įgyvendinimo principai, apibrėžiamos jaunimo politikos sritys, nustatomas jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimas ir valdymas.

Įstatyme išskirtos šios jaunimo politikai svarbios sąvokos :

 • Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
 • Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
 • Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
 • Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija:
 1. kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar)
 2. į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.
 • Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

Jaunimo politika, pagal Įstatymą, įgyvendinama šiose srityse :

 • Pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo
 • Švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo
 • Neformalaus ugdymo
 • Darbo ir užimtumo
 • Apsirūpinimo būstu
 • Laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros
 • Socialinės ir sveikatos apsaugos
 • Sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto
 • Narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos
 • Nusikalstamumo prevencijos
 • Kitose  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

Itin svarbi Įstatymo dalis – jaunimo politiką organizuojančių ir valdančių institucijų įtvirtinimas nacionaliniame lygmenyje.

1 pav. Jaunimo politikos valdymo modelis ( atsisiųsti schemą ).

LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija

Valstybinės jaunimo politikos formavimu ir įgyvendinimu nacionaliniame lygmenyje rūpinasi LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija (toliau – Komisija). Taip pat į jos pareigas įeina rūpintis jaunimo teisėmis bei vykdyti jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų ir įstaigų parlamentinę kontrolę. Vykdydama šiuos uždavinius, Komisija:

 • nagrinėja jaunimo švietimo, mokymo, mokslo, studijų, ugdymo, neformalaus ugdymo, savivaldybių darbo su jaunimu, socialinius ir jaunimo sveikatos apsaugos klausimus.
 • Nagrinėja šaukiamojo amžiaus jaunimo problemas ir kaimo jaunimo problemas.
 • Nagrinėja narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo prevencijos tarp jaunimo klausimus.
 • Nagrinėja jaunimo darbo ir užimtumo, apsirūpinimo būstu, jaunų šeimų problemas.
 • nagrinėja moksleivių, studentų, kitų gyventojų sluoksnių fizinio parengimo veiksmingumą, siūlo jo gerinimo būdus;
 • Nagrinėja studentų sporto klubų, aukštųjų mokyklų sporto bazių plėtros klausimus.
 • Teikia siūlymus kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo, jų kvalifikacijos tobulinimo, materialinės sporto bazės kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo jaunimo ir sporto srityse ir kitais klausimais.
 • Palaiko ryšius su kitų šalių parlamentinėmis jaunimo reikalų institucijomis, Lietuvos ir užsienio jaunimo visuomeninėmis organizacijomis.
 • Teikia siūlymus Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo reikalus, priėmimo ir tobulinimo.
 • Analizuoja jaunimo reikalus reglamentuojančių teisės norminių aktų būklę, taip pat ar šie aktai atitinka įstatymų reikalavimus.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Jaunimo politikos koordinavimas yra pavestas vienai iš ministerijų – t. y. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius jaunimo srityje:

 • atlieka LR jaunimo politikos pagrindų įstatymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Europos Komisijos nustatytų prioritetinių jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje.
 • Formuoja, koordinuoja ir įgyvendina jaunimo politiką Lietuvoje.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina nustatytus valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomenės gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

 • koordinuoti valstybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
 • Rengti bei įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones.
 • Analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę.

Jaunimo reikalų taryba

Siekiant užtikrinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų įtraukimą ir atstovavimą, formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų, įstaigų ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų sudaroma Jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) prie Departamento. Pagrindinės JRT funkcijos - nagrinėti svarbiausius jaunimo politikos klausimus ir teikti siūlymus Departamentui dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Realizuoti jaunų žmonių galimybes padeda jų dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje. Dalyvaudamas jaunimo organizacijų veikloje jaunas žmogus tampa bendraujančiu, labiau pasitikinčiu savimi, sugebančiu planuoti bei įgyvendinti planus, vertinti jų efektyvumą ir kokybę, bendradarbiauti su kitais asmenimis ir organizacijomis, derinti skirtingus interesus. Jaunimo organizacijos per regionines jaunimo organizacijų sąjungas bei nacionalinės jaunimo organizacijos per Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą atstovauja jaunimo interesus bei dalyvauja formuojant jaunimo politiką.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. LiJOT taip pat atstovauja jaunimo interesus, prisideda prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, plėtoja tarptautinius ryšius, teikia informaciją jaunimui bei vykdo jaunimo lyderių ugdymą.

LiJOT funkcijos:

 • Telkti jaunimo organizacijas aktualioms problemoms spręsti.
 • Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir jaunimo organizacijų problemas.
 • Rengti, analizuoti ir teikti informaciją apie jaunimo organizacijų ir valstybinių institucijų, savo veikla tenkinančių vaikų ir jaunimo poreikius, darbą Lietuvoje ir užsienyje.
 • Vystyti tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių jaunimo organizacijų.
 • Rengti susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitus renginius.

LiJOT veiklos tikslai:

 • Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
  • Sukurti funkcionuojantį tyrėjų tinklą ir užtikrinti jo funkcionavimą.
  • Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą.
  • Skatinti narių įsitraukimą į bendrų pozicijų formavimą.
  • Stiprinti bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos regione ir užtikrinti aktyvų vaidmenį Europos jaunimo forume.
  • Užtikrinti ilgalaikės jaunimo politikos strategiją/programos įgyvendinimą.
  • Užtikrinti jaunimo politikos sąrangos plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
 • Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
  • Užtikrinti LiJOT narių finansų augimą ir nepriklausomybę vystant NVO finansavimo mechanizmus ir organizacijų verslumą.
  • Įkurti narių poreikius atitinkantį Jaunimo resursų centrą.
  • Užtikrinti narių institucinę plėtrą.
  • Plėtoti Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemą ir užtikrinti narių įsitraukimą.
  • Skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką.
  • Telkti narius bendroms iniciatyvoms kurti ir įgyvendinti.
 • Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
  • Formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno žmogaus įvaizdį visuomenėje.
  • Užtikrinti LiJOT, kaip jaunimo politikos eksperto, jaunimo interesų atstovo įvaizdį ir pripažinimą.
  • Didinti jaunimo organizacijų veiklos žinomumą.
  • Plėtoti LiJOT reikalingų informavimo priemonių pajėgumus ir efektyvumą.
 • LiJOT vystymas
  • Skatinti neatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT.
  • Užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą.
  • Reguliariai efektyvinti LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus.
  • Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų darbo reglamentavimą.
  • Plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA) – Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu Departamento) bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 1999 m. vasario mėn. įsteigta viešoji įstaiga, kurios  svarbiausias tikslas  – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformalaus ugdymo ir jaunimo darbo kokybę Lietuvoje.

JTBA uždaviniai:

 • dalyvauti, vykdant valstybės tarptautinius įsipareigojimus jaunimo politikos srityje.
 • Bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
 • Teikti informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.
 • Teikti informaciją Lietuvos jaunimui apie jaunimo politiką Lietuvoje ir užsienio šalyse, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, jaunimo iniciatyvos reikšmę valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui ir pan.
 • Remti jaunimo bendradarbiavimo apskričių ir savivaldybių lygyje stiprinimą (organizuoti mokymo kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir savivaldybių lygyje organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
 • Koordinuoti Europos Sąjungos programos jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypatingai skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.

Pagrindinis JTBA uždavinys – užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose „Jaunimas“ (2000-2006 m.), „Veiklus jaunimas“ (2007-2013 m.) ir „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ (2014-2020 m.).

Kontaktai ir adresai

1. LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija

Gedimino pr. 53, Vilnius LT-01109, Tel. / faksas (8 5) 239 6817, el. p. [email protected] , www.lrs.lt

2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A. Vivulskio g. 11, Vilnius LT-03610, faksas (8 5) 266 4209, Tel. (8 5) 266 4201, el. p. [email protected] www.socmin.lt

3. Jaunimo reikalų departamentas

A. Vivulskio g. 5, 03162 Vilnius, Tel.  8 634 08 299, faksas (8 5) 249 6354, el. p.   [email protected] , www.jrd.lt

4. Jaunimo reikalų taryba

A. Vivulskio g. 5, 03162 Vilnius, Tel.  8 634 08 299, faksas (8 5) 249 6354, el. p. [email protected] , www.jrd.lt

5. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)

Pylimo g. 9-7, Vilnius LT-01118, Tel. (8 5) 249 7003, el. p. [email protected] www.jtba.lt

6. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Didžioji g. 8-5, Vilnius LT-01128, Tel. / faksas (8 5) 279 1014, Tel. (8 5) 279 1280, el. p. [email protected] www.lijot.lt

7. Jaunimo organizacijos

Paieška