Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau  – SJRT) yra visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu, LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Šiuo metu Lietuvoje yra 58 patvirtintos SJRT.

SJRT tikslai:

1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti  įgyvendinti savivaldybės funkcijas  jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
2.  Koordinuoti  savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.
3.  Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą , sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
4.  Stiprinti bendradarbiavimą  tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindamos šias funkcijas:


1.  renka ir analizuoja informaciją  apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
2.  Teikia pasiūlymus  savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių.
3.  Inicijuoja  savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės  vertinimą .
4.  Teikia pasiūlymus  savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos.
5.  Analizuoja užsienio valstybių patirtį , sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.
6. Ne rečiau kaip kartą per metus  teikia savo veiklos ataskaitą  savivaldybės tarybai.

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipiniai nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 .

SJRT veiklos kokybės gerinimas . Apžvalga. 2016

2013 m. pavasarį vykusių diskusijų SJRT veiklos efektyvumui stiprinti pranešimai ir  apibendrinimas (žiūrėti).

Informacija atnaujinta 2017 01 03.

Paieška