Ieškome anglų kalbos mokytojo - Projektas „Atrask save“

Ieškome anglų kalbos mokytojo darbui projekte „Atrask save“ Kaune.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 0,2 etato sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą;
 • planuoti savo veiklą, pasirengti pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoti;
 • stebėti, analizuoti ir vertinti mokinių veiklą bei ugdymo rezultatus, laiku atsiskaityti už darbo rezultatus;
 • suprantamai ir aiškiai, taisyklinga anglų kalba perteikti ugdymo turinį;
 • kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais siekti ugdymo(si) tikslų;
 • planuoti dalyko ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių individualių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • tobulinti savo kvalifikaciją;
 • pasirengti pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoja;
 • tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;
 • rengti individualias ugdymo(-si) programas;
 • suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;
 • laiku užpildyti ir pateikti dokumentaciją;
 • vykdyti kitus Departamento direktoriaus pavedimus, nurodymus.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-anglu-kalbos-mokytojas-02-etato-darbas-pagal-terminuota-ds-kauno-mieste-322;531640.html

 

 

Paieška