Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome savanoriškos veiklos koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002.

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoja ir koordinuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimą.
 • Teikia metodinę pagalbą savanoriškos programos mentoriams, vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriams, savanorius priimančių organizacijų atstovamas.
 • Suveda jaunuolių, nukreiptų į savanorystę, duomenis į savanorių eilę, priskiria jaunuolius mentoriams.
 • Renka, sistemina ir analizuoja mentorių teikiamą informaciją apie jaunuolių atliekamą savanorišką veiklą.
 • Vizituoja savanorišką veiklą koordinuojančias organizacijas, savanorius priimančias organizacijas, teikia joms konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais.
 • Vertina savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų, savanorius priimančių organizacijų, savanorių veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūri, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai.
 • Dalyvauja savanoriškos programos mentorių susitikimuose.
 • Renka duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sistemina, analizuoja ir teikia turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims.
 • Administruoja Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoja Partnerius dėl duomenų, susijusių su savanorystės veikla, pateikimo stebėsenos sistemoje.
 • Vykdo savanorių lankomumo grafikų monitoringą, tikrina savanorių pateikiamus dokumentus (lankomumo grafikus, kelionių suvestines, patirtų išlaidų žurnalus, kt.), organizuoja savanoriams priklausančių kompensacijų gavimą.
 • Laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikia juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugo su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtina dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdo kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-koordinatorius-darbui-su-savanorystes-partneriais-terminuota-darbo-sutartis-2018-09-30-322;531670.html

Paieška