Išaiškinimas dėl higienos normų reikalavimų neformaliojo švietimo teikėjams

Pagrindiniai neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15d. įsakymo Nr. V-696 redakcija). Šios higienos normos reikalavimai privalomi visiems švietimo teikėjams, vykdantiems neformaliojo vaikų švietimo programas, jų steigėjams, asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, naudojantiems statinius ir (ar) patalpas, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21straipsnio 4 dalies 4 punktu įtvirtinta, kad vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklai yra būtinas leidimas-higienos pasas. Leidimas-higienos pasas vaikų neformaliojo švietimo veiklos vykdymui yra būtinas tais atvejais, kai šią veikląvykdo juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra neformalusis švietimas. Institucijos, kurių pagrindinė veikla yra neformalusis vaikų švietimas, pagal Švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 punktą yra priskiriamos neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų grupei. Kilus abejonių, ar instituciją galima laikyti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, siūlome vadovautis Atviroje informavimo ir konsultavimo sistemoje (AIKOS) esančia informacija: (https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=b40585b3-224b-4110-80ef-8bc3a6fa520f).

Laisviesiems mokytojams, kitiems švietimo teikėjams –įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, taip pat valstybės narės juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ar jų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu prievolė turėti leidimą-higienos pasą jų vykdomai veiklai nėra nustatyta.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro informacija parengta pagal SAM ir ŠMSM medžiagą

Paieška