Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško projekto „JUDAM“ veiklų koordinatoriaus!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, 15-29 m. jaunimas (toliau – neaktyvūs NEET). Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems neaktyviems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 1. yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 2. turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 3. auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 4. turi priklausomybes,
 5. pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 6. ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 7. jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 8. imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 9. anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 10. motinystės/tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau - JGI) Lietuvoje skelbiama projekto “JUDAM” veiklų koordinatoriaus atranka.

Atrankoje gali dalyvauti, jeigu:

 • turi ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turi ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su socialinius sunkumus patiriančiomis grupėmis ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje;
 • gebi dirbti su komandomis, atpažinti jose vykstančius procesus ir juos valdyti;
 • moki analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?

 Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais.
 • Užtikrinti Projekte numatytų rodiklių pasiekiamumą ir projekto įgyvendinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti Projekto koordinatorių veiksmus ir skatinti komandinį darbą.
 • Užtikrinti palankų mikroklimatą komandoje bei darbuotojų motyvaciją.
 • Organizuoja Projekto darbuotojų susitikimus, atvejų analizes.
 • Teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, Projekto koordinatoriams savivaldybėse.

 Taip pat:

 • Užtikrinti tarpžinybinio tinklo palaikymą.
 • Dalyvauti organizuojant tiesioginį darbą su NEET dalyviais.
 • Dalyvauti darbo grupėse, susijusiose su Projekto įgyvendinimu.
 • Analizuoti, kaip vykdomos Projekto veiklos ir informuoti Departamento direktorių apie Projekto įgyvendinimo grafiką.
 • Analizuoti kitų šalių patirtis teikiant paslaugas Projekto dalyviams ir diegti pasitvirtinusias praktikas Projekte.
 • Užtikrinti dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, pateikimą pagal turimą kompetenciją.
 • Užtikrinti visų dokumentų iš partnerių gavimą.
 • Vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį.
 • Teikia pasiūlymus dėl Projekto veiklų įtraukimo į Departamento metinį veiklų planą bei į kitus planavimo dokumentus.
 • Teikti siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų veiklos tobulinimo.
 • Vykdyti kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Ką mes siūlome?

 • Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
 • Darbo vietą Vilniaus mieste projekto įgyvendinimo metu (27 mėnesiai).
 • Jaunatvišką kolektyvą.
 • Galimybes mokytis.
 • Daug patirties valstybiniame sektoriuje.

Dokumentai priimami iki 2019 m. vasario 19 d. (imtinai)

Daugiau informacijos Valstybės tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-judam-veiklu-koordinatorius-322;567600.html

 

Paieška