Paskelbtas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 2V-72 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 29 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Inovacija – įgyvendinant jaunimo politiką jauniems žmonėms teikiamos efektyvesnės paslaugos, kurios paremtos mokslinių tyrimų rezultatais ir / ar informacinių technologijų raida ir / ar užsienio šalių ir / ar kitų Lietuvos savivaldybių ir / ar paties pareiškėjo gerąja patirtimi.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų: 

1. darbo su jaunimu inovacijos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei, pavyzdžiui, tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, ir kita;

2. darbo su jaunimu formų inovacijų kūrimas ir / ar jų diegimas ir / ar jų tęstinumas, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas.

Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. kovo 29 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 29 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

  • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

  • dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas turi 8 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos);

  • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei projektas vykdomas kartu su partneriu (-iais);

  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

  • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected] Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 61927.

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

Paieška