Skelbiama atranka į Darbo su jaunimu tarybą prie Jaunimo reikalų departamento!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 2V-143 (1.4) „Dėl darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narių atrankos organizavimo tvarko aprašo ir komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbia atranką į Darbo su jaunimu tarybą (toliau – Atranka). Su atrankos organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) galite susipažinti čia.

Darbo su jaunimu taryba prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Departamento patariamasis subjektas, konsultuojantis Departamentą darbo su jaunimu klausimais. Tarybos nariams už darbą Taryboje nemokama.

 Pagrindiniai Tarybos uždaviniai – analizuoti ir stebėti darbo su jaunimu įgyvendinimą Lietuvoje, konsultuoti ir teikti išvadas Departamentui, skleisti informaciją visuomenėje apie darbo su jaunimu reikšmę ir svarbą visuomenės raidai.

 Vykdydama uždavinius, Taryba atlieka šias funkcijas:

 1. analizuoja darbo su jaunimu iššūkius;
 2. nagrinėja Departamento darbo su jaunimu veiklą, darbuotojų, dirbančių su jaunimu, rengimą ir (ar) teikia rekomendacijas ir siūlymus Departamentui dėl galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbą su jaunimu, taikymo, naudojimo ir (ar) keitimo;
 3. teikia rekomendacijas Departamentui dėl darbo su jaunimu prioritetų (pvz., svarstant finansavimo konkursų, darbo su jaunimu formų ar kitus klausimus);
 4. analizuoja valstybės socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu vykdymu, jo kokybe, ir teikia pasiūlymus Departamentui;
 5. svarsto kitus strateginius socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu plėtra;
 6. rengia ir teikia išvadas Departamento suformuluotiems klausimams darbo su jaunimu tema.

 Tarybos darbo forma – posėdžiai, į kuriuos nariai rinksis ne rečiau kaip kartą per keturis mėnesius. Tarybos kadencija – 3 metai.

Su Tarybos darbo nuostatais, patvirtintais Departamento direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 2V-142 (1.4) „Dėl darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, galite susipažinti čia.

 

Kas gali tapti Tarybos nariu?

Pretendentas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 • paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 2 metus vadovaujamo darbo patirties įstaigoje, kuri dirba su jaunimu;
 • paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 2 metus darbo patirties dirbant atvirąjį darbą su jaunimu ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą gatvėje su jaunimu;
 • pretendentas turi ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties su mažiau galimybių turinčiu jaunimu;
 • pretendentas turi ne mažiau kaip 4 metų patirtį organizuojant, vedant mokymus darbuotojams, dirbantiems su jaunimu ir (ar) jauniems žmonėms.

 

Ką daryti, norint tapti Tarybos nariu?

Pretendentas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Aprašo 1 priedas) formą ir Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

 Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • pretendento gyvenimo aprašymas (CV);
 • dokumentai, pagrindžiantys pretendento atitiktį bent vienam Aprašo 7 punkte numatytam reikalavimui.

Dokumentai Atrankai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 19 d. (imtinai). 

 

Kontaktinis asmuo – vyriausioji patarėja Eglė Došienė, el. p. [email protected], tel. 8 655 88322

Paieška