Skelbiama jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „JUDAM“ partnerių atranka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, darbo biržoje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, darbo biržoje neregistruotas 15-29 m. jaunimas. Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 1. yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 2. turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 3. auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 4. turi priklausomybes,
 5. pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 6. ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 7. jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 8. imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 9. anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 10. motinystės/tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama projekto „JUDAM“ partnerių atranka.

Atrankos tikslas – atrinkti partnerius savivaldybėse, kurie teiks kokybiškas asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo (asmeninės kompetencijos suprantamos kaip gebėjimai, vertybės, nuostatos, kurios reiškiasi tam tikromis asmens savybėmis bei kryptingumu) ir (ar) savanoriškos veiklos organizavimo paslaugas visoje Lietuvoje.

 

SVARBU!!! Planuojama, jog pasibaigus partnerių pateiktų programų atrankai, bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Finansavimas partneriams bus skiriamas atsižvelgiant į programų dalyvių ir su jais dirbtų valandų skaičių pagal PFSA (Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2018 m. rugsėjo 19 d., Nr. A1-498).

 

Programų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 6 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. spalio 25 d.

 

Partnerių atrankos dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su programa, skirta neaktyvaus jauno žmogaus asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymui, privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • teikėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.)
 • teikėjo veiklos ataskaitą už praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą veiklą, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
 • programos vadovo ir pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymus (ne daugiau kaip 4)
 • dokumentą, pagrindžiantį teisę naudotis patalpomis, kuriose vyktų nurodytos veiklos.

Pagal Nuostatų 24 punktą kartu su programa, skirta savanoriškos veiklos organizavimui,  privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • teikėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.)
 • teikėjo veiklos ataskaitą už praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą veiklą, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
 • programos vadovo ir bent 1 vykdytojo (mentoriaus) gyvenimo aprašymus ir jų patirtį pagrindžiančius dokumentus.

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų (taisyklių 54 p.).

 

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą programos formą (Nuostatų 1 priedas arba Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 22 arba Nuostatų 23 punktuose nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] Programa ir visi kiti kartu su programa privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas programa ir visus kitus kartu su programa privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected] Programa turi būti užpildyta kompiuteriu.

 

Programų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento projektų vadovė Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Paieška