Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2V-221 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2018 m. gruodžio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas). 
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos: 

9.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;
9.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas siekiant vystyti socialinį verslumą (antreprenerystę);
9.3. Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimas, ypač įgyvendinant veiklas skirtas minėti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečius ar Liublino unijos 450-ąsias metines;
9.4. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo domėjimosi abiejų šalių naujosios istorijos sukaktimis ir jų analizavimo skatinimas: Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties įsigaliojimo 25-osios metinės ir (ar) Lietuvos ir Lenkijos narystės Europos sąjungoje 15-osios metinės.

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. sausio 2 d. 
Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. vasario 4 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur teikiant Nuostatų 8.1 papunktyje numatytą projektą ir 7 500 Eur teikiant Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą projektą. 
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c0ab4b00cd511e9a5eaf2cd290f1944). Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje. 
Jaunimo mainų paraiškos forma. Kitų projektų paraiškos forma. Projekto įgyvendinimo sąmatos forma. Pareiškėjo deklaracijos forma.
Partnerės organizacijos deklaracija.

Pagal Nuostatų 27 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus): 
23.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);
23.2. dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
23.3. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančių dokumentų (gyvenimo aprašymo arba diplomų arba pažymėjimų);
23.4. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);
23.5. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 5 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
23.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
23.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
23.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 4 priedą.

24. Nuostatų 23 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir 3 priedas arba 2 priedas ir 3 priedas) ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] (Prašome siunčiant paraišką, laiško temos langelyje įrašyti finansavimo konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimą). Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (atsiunčiant nuorodą į mainavietę el. paštu). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. vasario 4 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. (8 683 63071). 
Informuojame, kad pateiktų projektų 2019 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. 
Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk). 

 

JRD informacija

Paieška