Skelbiame Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursą

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2V-199 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. spalio 2 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 2 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. lapkričio 4 d. 23.59 val. 

Visa Konkursui preliminariai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) – 163 800 (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai) Eur. Mažiausia vienam pareiškėjui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 696 (šeši šimtai devyniasdešimt šeši) Eur. Didžiausia vienam pareiškėjui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 56 376 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) Eur.

Preliminariai numatyta konkursui valstybės biudžeto suma gali keistis atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 27 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

  • mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 11.4 papunktyje);

  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

  • partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);

  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected] Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 val. – 16.30 val., penktadienį 7.30 val. – 15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63071

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

Paieška