Skelbiame Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų 2020 m. finansavimo konkursą

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 2V-214 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2019 m. spalio 19 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 19 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. lapkričio 18 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma vieniems metams – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur.

Preliminariai numatyta konkursui valstybės biudžeto suma gali keistis atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 24 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  1. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

24.1.  pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

24.2.  dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2018–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

24.3.  dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

24.4. dokumentų, įrodančių, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės gaus ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti iš Departamento prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos (pvz., banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą);

24.5. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

24.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

24.7. dokumentų įrodančių, jog pareiškėjas, projekto įgyvendinimo laikotarpiu dirbs su bendruomene (bendradarbiavimo sutarčių tarp pareiškėjo ir bendruomenės, su kuria bus vykdomos bendros veiklos, ar protokolus, įrodančius bendrų veiklų įgyvendinimą vietos lygmeniu) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytą prioritetą) kopijos;

24.8. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

24.9. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.    

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 val. – 16.30 val., penktadienį 7.30 val. – 15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas [email protected], tel. 8 683 63 179)

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

Paieška