Ieškome socialinių programų koordinatoriaus - Projektas „Atrask save“

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Darbo krūvis - 0,5 etatas. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. (8 ~5) 249 7002. 

Darbo funkcijos:

 • Laiku ir tinkamai organizuoti ir koordinuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimą;
 • Teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, projekto koordinatoriams savivaldybėse (telefonu, el. paštu, vizitų metu);
 • Vizituoti partnerius, teikti konsultacijas praktiniais Projekto įgyvendinimo klausimais;
 • Vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį sutartiniams įsipareigojimams ir prižiūrėti, kad veiklos atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;
 • Dalyvauti vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorių susitikimuose;
 • Rinkti duomenis apie Projekto įgyvendinimą iš Projekto partnerių, juos sisteminti, analizuoti ir teikti turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;
 • Administruoti Projekto stebėsenos sistemą, konsultuoti Partnerius dėl duomenų pateikimo stebėsenos sistemoje;
 • Laiku ir tinkamai organizuoti jam priskirtų veiklų įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti.
 • Saugoti su jam priskirtų veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.
 • Tvirtinti dokumentų, susijusių su jam priskirtų veiklų siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą.
 • Vykdyti kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-atrask-save-socialiniu-programu-koordinatorius-322;525550.html

Paieška