Skelbiamas konkursas Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga programų, priemonių ir projektų, skatinančių jaunimo kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje rengimui bei įgyvendinimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos sąlygų gerinimui ir veiklos plėtrai, jaunimo organizacijų stiprinimo bei jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo programų finansavimo konkursų organizavimui, finansuotų projektų įgyvendinimo stebėsenai ir kontrolei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti patirties jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje, įgyvendinant projektus, skirtus jaunimui;
6.3. turėti patirties konsultuojant asmenis ir organizacijas;
6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook;
6.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vykdo jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygų   (reguliavimo, esamų sąlygų veikti bei plėtros) stebėseną.
8. Pagal kompetenciją yra atsakingas už jaunimo organizacijų stiprinimo bei jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo programų finansavimo konkursų organizavimą, administravimą:
8.1 užtikrina konkursų nuostatų parengimą, suderinimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir paskelbimą;
8.2. koordinuoja programų atrankos ir vertinimo procedūras;
8.3 yra atsakingas už finansavimą gavusių programų stebėseną;
9. Apibendrina Departamento finansuotų programų rezultatus, teikia rekomendacijas dėl rezultatų panaudojimo Departamento veikloje.
10. Pagal savo kompetenciją teikia rekomendacijas, dalyvauja įgyvendinant programas ir priemones, susijusias su švietimo, mokslo, studijų sistemų tobulinimu, moksleivių bei studentų savivaldos stiprinimu. 
11. Pagal savo kompetenciją rengia bei įgyvendina priemones bei veiklas jaunimo sveikatingumo, sveikos gyvensenos skatinimo, fizinio aktyvumo ir sportinės veiklos srityse.
12. Pagal savo kompetenciją rengia bei įgyvendina priemones bei veiklas skatinančias jaunimo kultūrinę ir meninę saviraišką.
13. Pagal savo kompetenciją rengia bei įgyvendina priemones bei veiklas skatinančias savanoriškos veiklos plėtojimą.
14. Pagal savo kompetenciją dalyvauja kitų institucijų ar organizacijų tarpžinybinių darbo grupių ar komisijų veikloje, organizuojamuose renginiuose. 
15. Teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms informaciją ir metodinę pagalbą dėl programų ir priemonių, susijusią su jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygų (reguliavimo, esamų sąlygų veikti bei plėtros) rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos.
16. Pagal savo kompetenciją rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus, rengia skyriaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus.
17. Pagal poreikį ir savo kompetenciją rengia savo veiklos apibendrinimus, vertinimus, ataskaitas.
18. Atlieka kitus Departamento direktoriaus bei Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjo (toliau – vedėjo) pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

19. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Daugiau informacijos ir aplikavimo instrukciją galite rasti čia.

JRD informacija

Paieška