Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 2V-93 (1.4) „ Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo” , 2021 m.  birželio 4 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. birželio 11 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursą. 

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas. 

Konkurso būdu finansuotinos šios veiklos nurodytos Nuostatų 9 punkte: 

9.1. jaunimo mainai; 

9.2. mokymai; 

9.3. seminarai; 

9.4. susitikimai ir diskusijos; 

9.5. konferencijos, forumai; 

9.6. stovyklos; 

9.7. tyrimai; 

9.8. kiti jaunimui skirti renginiai. 

Veiklos turi būti vykdomos pagal vieną iš 6 galimų temų, nurodytų Nuostatų 10 punkte: 

10.1. jaunimo pilietinio ugdymo, pilietiškumo, savanoriškos veiklos skatinimas; 

10.2.  jaunimo bendradarbiavimas siekiant skatinti socialinį verslumą (antreprenerystę); 

10.3. veiklos, skatinančios jaunimo ir bendruomenių aplinkosaugos iniciatyvas Lietuvos ir Ukrainos regionuose bei miestuose. 

10.4. su jaunimu dirbančių asmenų, jaunimo centrų ir jaunimo organizacijų patirties keitimasis darbe su jaunimu naudojant skaitmeninius įrankius darbe su jaunimu; 

10.5. patirties dalinimasis dėl viruso COVID-19 poveikio jaunimui ir priemonių viruso COVID-19 sukeltoms pasekmėms šalinti; 

10.6. jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžių, sveikos mitybos, psichologinės higienos ir fizinio aktyvumo palaikymo skatinimas. 

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 15 000 Eur, mažiausia - 1 500 Eur. Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 93 000 Eur. 

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. 

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas: https://sopas.sppd.lt:8099 Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://bit.ly/3czuBR9

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas - 2021 m. birželio 11 d. 
Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2021 m. liepos 12 d. (imtinai) 

Konkurso Nuostatus susipažinimui galite rasti čia - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2e7fefa0c45611eba2bad9a0748ee64d

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD). Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento jaunesnioji koordinavimo specialistė Gabija Balzarevičiūtė, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 683 63071, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku. 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk 

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsultacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas!

Paieška