Skelbiamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. 2V-207 (1.4) "Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo" (toliau - Nuostatai), 2021 m. spalio 1 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Užsienio lietuvių jaunimo organizacijųs veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursą (toliau - Konkursas)

Konkurso tikslas -  užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams ir stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų gerinama jų veiklos kokybė, skatinama plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

 

Konkursas yra skirstomas į A ir B priemones:

A priemonė - užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas (teikiant projektą pildoma informacinėje sistemoje nustatytos formos paraiška). Teikiant paraišką A priemonei, gali būti finansuotinos šios veiklos:

 • atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

B priemonė - kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas (teikiant projektą pildoma informacinėje sistemoje nustatytos formos paraišką).Teikiant paraišką B priemonei, gali būti finansuotinos šios veiklos:

 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimą su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
 • užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizė ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

Paraišką galima teikti A arba B priemonei pagal Jūsų organizacijos veiklos pobūdį. 

Paraiškų priėmimo pradžia - 2021 m. spalio 12 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga - 2021 m. lapkričio 10 d. 23:59 val.

Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma - 46 000 Eur.

A priemonėms įgyvendinti iš viso skirta 27 000 Eur. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 27 000 Eur, mažiausia - 7 000 Eur.

B priemonėms įgyvendinti iš viso skirta 19 000 Eur. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 7 000 Eur, mažiausia - 2 000 Eur.

Konkurso Nuostatus bei priedus galite rasti čia. 

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje: https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Vaizdinę informacinės sistemos naudojimo instrukciją galite rasti čia. 

Pagal Nuostatų 34 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus:

 1. Teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti (A priemonės), pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trijų) metų trukmės strateginio veiklos plano;
 2. Teikiant paraišką Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti (B priemonės), dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);
 3. Dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas) (A ir B priemonės);
 4. Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būtina nurodyti: kvalifikaciją, patirtis ir gebėjimus, reikalingus planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiančius duomenis (informaciją apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį) (A ir B priemonės);
 5. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (A ir B priemonės);
 6. Bendradarbiavimo sutarties (-čių) arba partnerystės deklaracijos (-ų), (užpildytos (-ų)
 7. Pagal Nuostatų 2 priede esančią formą, jei pareiškėjas planuoja atitikti Nuostatų 12.1.1.  (A priemonėms) arba 12.2.1. (B priemonėms) papunkčiuose nustatytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) ;
 8. Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 9. Teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti (A. priemonės), dokumentų, įrodančių pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą;
 10. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą (A ir B priemonės);
 11. Pareiškėjo steigimo dokumento (A ir B priemonės);
 12. Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie pareiškėjo (užsienio lietuvių jaunimo organizacijos vienijančios jaunimo organizacijas, turimus ne mažiau kaip 5 (penkis) padalinius 5 (penkiose) skirtingose užsienio valstybėse (A priemonė).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 12 d. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23:59 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

Paraiškų teikimo klausimais elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gabija Balzarevičiūtė el. p. [email protected], tel. +370 683 63071

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse. 

 

Paieška